Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : null
Konu :
Number of pages: 334-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin kuruluş amacı kar etme, büyüme ve varlığını sürdürmedir. Mal ve hizmet üreten bütün işletmeler çalışanlarının duygu, düşünce ve verimlilikleri konusuna önem vermekte ve bu konuda araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmaların temel nedeni ise verimliliği artırmaktır. İşletmelerin büyümesi ve gelişmesi için nitelikli iş gücüne her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi için de sürekli yeni araştırmalar yapılmaktadır. Pozitif örgütsel davranış, çalışanların psikolojik olarak zayıf yönlerinin ortadan kaldırılarak güçlü birer faktöre çevrilmesi ile birlikte bireyin güçlü yönlerinin daha fazla ön plana çıkarılarak zayıf yönlerin bir şekilde kendi kendine yok olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu şekilde pozitif örgütsel davranış gerçek anlamda bireyin kendisini daha güçlü hissetmesini ve kendisini keşfetmesini sağlamaktadır. Bunun sonucu da çalışanların örgütsel bağlılığı üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, pozitif örgütsel davranışın örgütsel bağlılığa etkisinin incelenmesidir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre pozitif örgütsel davranışın örgütsel bağlılığa olumlu etkisinin olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The establishment purpose of the enterprises is to make profit, grow and survive. All businesses producing goods and services attach importance to the emotions, thoughts and productivity of their employees and conduct research on this issue. The main reason for these studies is to increase productivity. Qualified workforce is always needed for the growth and development of businesses. New researches are constantly being made to develop qualified workforce. Positive organizational behavior aims to eliminate the psychological weaknesses of the employees and turn them into strong factors, thus strengthening the individual's strengths and making the weaknesses disappear by themselves. In this way, positive organizational behavior makes the individual feel stronger and discover himself / herself. This has a direct impact on organizational commitment. The aim of this study is to investigate the effect of positive organizational behavior on organizational commitment. According to the findings obtained in the study, it was observed that positive organizational behavior had a positive effect on organizational commitment.

Keywords


 • Abdullah, M.C. (2009). Leadershipan and Psycap: A Study Of The Relationship Between Positive

 • Abdullah, M.C. (2009). Leadershipan and Psycap: A Study Of The Relationship Between PositiveLeadership Beehaviors And Followers Positive Psychological Capital, A Dissertation PresentedinPartial Fulfillment Of the Requirementsforthe Degree Doctorof Philosophy, Capella University, October.

 • Akçay, V.H. (2012). Pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini ile ilişkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 123- 140.

 • Akkoyunlu, B., Orhan, F., & Umay, F. (2005). Bilgisayar Öğretmenliği Özyeterlilik Ölçeği Geliştirme Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 1-8.

 • Avey, J.B., Luthans, F., & Jensen, S.M. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource Management, 48(5), 677-693.

 • Avolio, B. J., & Luthans, F. (2006). The high impact leader: Moments matter in accelerating authentic leadership development. New York: McGraw-Hill.

 • Balay, R. (2000), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Yayın No: 206, Ankara.

 • Baltacı, A . (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 231-274

 • Bayram, L. (2005). “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Sayıştay Dergisi, 59, 125- 139.

 • Caprara, G. V., & Cervone, D. (2003). A Conception of Personality for a psychology of HumanStrengths: Personality as an Agentic, Self- Regulating System, In L. G. Aspinwall and U. M.Staudinger (Edt), A Psychology of Human Strenghts: Fundammental Questions and FutureDirections for a Positive Psychology (pp. 61-74), DC: American Psychological Association, Washington.

 • Çetin, M.Ö.(2004).Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

 • Çöl, G. (2004), 'Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi' İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakarı Dergisi, 6 (2), 4-11.

 • Doğan, S., & Kılıç, S. (2007). Örgütsel bağlılığın sağlamasında personel güçlendirmenin yeri ve önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (29), 37-61.

 • Donaldson, S. I., & Ko, I. (2010). Positive organizational psychology, behavior and scholarship: Areview of the emerging literature and evidence base. The Journal of Positive Psychology, 5(3), 176- 191.

 • Eren, E. (2008). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, Beta Basım Yayın.

 • Erkuş, A., & Fındıklı, M.A. (2013). Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve iştenayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2), 302-318.

 • Kanten, P., & Yeşiltaş, M., (2013). Pozitif Örgütsel Davranışlar Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, S.D.Ü, Vizyoner Dergisi, 4(8), 83-106.

 • Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths, Academy of Management Executive, 16, 57–72.

 • Luthans, F., & Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 33(3), 321-349.

 • Luthans, F., Youseff, C. M., & Avolio , B. J. (2007). Psychological Capital:Developing The Human Competitive Edge, New York: Oxford University Press.

 • Maslach, C., Schaufeli, W.B., & Leiter, M.P. (2001). Job Burnout, Annu. Rev. Psychol. 52:397-Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience process in development. American Psychologist, 227-239.

 • Seligman, M. E. (2002). Authentic happiness. New York: Free Press.

 • Seligman, M. E. P. (1990). Learned Optimism, New York: Pocket Books.

 • Snyder, C. R., & Lopez, S. (2002). Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.

 • Snyder, C. R., Rand, K. L., & Sigmon, D. R. (2002). Hope theory: A member of the positivepsychology family. Handbook of positive psychology (Ed:J. R. Snyder, & S. J. Lopez). New York: Oxford University Press. 257-276.

 • Yüceler, A. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 446- 458.

                                                                                                    
 • Article Statistics