Lise Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellliklerine Göre Siber Zorbalıkla Başetme Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Number of pages: 431-441
Year-Number: 2020-30

Abstract

Bu araştırma; lise öğrencilerinin sosyodemografik özelliklerine göre siber zorbalıkla başetme düzeylerini belirlemek amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeline göre gerçekleştirildi. 2018-2019 Bahar döneminde gerçekleştirilen çalışmanın, çalışma grubunu Kırıkkale’deki bir Anadolu Lisesi ve bir meslek lisesinde okuyan 250 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Bilgi Formu ve Sanal zorbalık farkındalık Ölçeği ile toplandı. Veri sonuçları bilgisayar ortamında değerlendirildi. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin cinsiyetleri, yaşları, okudukları okul, okudukları sınıf, gelir durumları, kaldıkları yer, pc/tablet ile vakit geçirme süreleri, pc/tablet ile vakit geçirme amaçları ve aileleri ile siber zorbalığı paylaşma durumlarına göre anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Buna göre; kız öğrenciler erkek öğrencilere göre, yaşı küçük olan öğrenciler yaşı büyük olan öğrencilere göre, Anadolu lisesinde okuyan öğrenciler meslek lisesinde okuyan öğrencilere göre, gelir durumu orta veya iyi olan öğrenciler geliri düşük olan öğrencilere göre; bilgi alma, yardım arama ve siber zorbalıkla başetme düzeyleri yüksektir.

Keywords

Abstract

This research; It was carried out according to the general screening model of quantitative research methods in order to determine the levels of coping cyberbullying according to the socio-demographic characteristics of high school students. The study group, which was carried out in the 2018-2019 Spring semester, consisted of 250 students studying at an Anatolian High School and a vocational high school in Kırıkkale. The data of the research were collected using the Information Form and the Virtual Bullying Awareness Scale. Data results were evaluated in computer environment. According to the results of the research, a significant difference was found according to the gender, age of the students, the school they were studying, the class they studied, their income status, their place of residence, their time of spending time with a pc / tablet, their purpose of spending time with a pc / tablet, and their sharing of cyberbullying with their families. According to this; female students according to male students, younger students according to older students, Anatolian high school students according to vocational high school students, medium or good income students according to with low income; more than for debriefing, seeking help, and coping with cyberbullying.

Keywords