Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tükenmişlik Nedenlerine Yönelik Öz Algı Düzeylerinin İncelenmesi: Amasya İli Örneği

Author:

Number of pages: 298-311
Year-Number: 2020-29

Abstract

Bu çalışmada, Amasya ili merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin tükenmişlik nedenlerine yönelik öz-algı düzeylerinin alt boyutlarının cinsiyet, yaş, mesleki kıdem değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenlerin tükenmişlik nedenlerine yönelik öz-algı düzeylerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından 29 madde ve 4 boyuttan oluşan “Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyleri Öz Algı Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçek, tam sayım örneklem yöntemi kullanılarak evrenin tamamı olan 160 öğretmene uygulanmış, gönüllülük esası çerçevesinde 141 öğretmenden dönüş sağlanarak veriler elde edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sürecinde araştırmanın alt problemlerine uygun olarak bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin tükenmişlik nedenlerine yönelik öz algı düzeylerinin yaş, cinsiyet, mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği, alt boyutlara göre ise sosyal bilgiler öğretmenlerinin “Katılıyorum” düzeyinde öz algıya sahip oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, whether the self-perceptions regarding the reasons of occupational burnout of Social Studies Teachers who work in formal schools of Ministry of National Education in Amasya and its districts vary or not according to the scale’s sub-dimensions and to the variables such as gender, age and serving time has been examined. In the study, quantitative research approach was used. With the purpose of diagnosing self-perception levels regarding the reasons of occupational burnout of teachers, “a teachers’ occupational burnout levels self-perception scale” which consists of 29 items and 4 dimensions has been formed. Scale has been implemented by using a full counting sample approach on 160 teachers who constitutes the whole population and data has been gained by 141 teachers who volunteer. In the result of the research, data has been analyzed by using the convenient statistical program SPSS. In the process of analysis, independent sample t test and one-way analysis of variance are made thanks to being convenient for research’s sub-problems. In the research, it has been determined that regarding the occupational burnout of Social Studies Teachers, self-perception levels show that no meaningful difference according to gender, age and serving time variables and according to sub-dimensions teachers have “ I agree” level of self-perception.

Keywords