Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı ve evrensel insan hakları bağlamında bir değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 492-495
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anayasalar toplumun çoğunluğunun üzerinde mutabık olduğu ve bir ülke içerisindeki bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyan en yüksek hukuki metinlerdir. Dolayısıyla anayasa haklarından doğacak olan ve mahkemelere taşınan hilaflar, anayasa hukukunun konusuna girmektedir. Öte yandan anayasa mahkemelerine bireysel başvuru hakkı günümüzde yeni bir olgu olup, yakın geçmişe kadar uygulamada olmayan bir kavramdır. Anayasa mahkemesinde konu olan davaların temelde insan hakları ile de ilişkili olması nedeniyle, anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı aynı zamanında insan haklarının bir alt konusu olarak görülebilir. Ancak bu konuda yeterli bilimsel çalışmanın olmaması nedeniyle, bu araştırmada anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı ve evrensel insan hakları bağlamında değerlendirilmeye yer verilmiştir. Araştırmada anayasa hukuku ve anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı ile evrensel insan hakları kavramı incelenmiş, daha sonra anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkının evrensel insan hakları bağlamında değerlendirilmesinde yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre anayasa mahkemesinin yetkisi alanındaki konular aynı zamanda temel evrensel insan hakları konularıdır. Bu nedenle anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkının aslında bir anlamda insan haklarının teslim edilmesi olduğunu öne sürmek mümkündür.

Keywords

Abstract

The constitutions are the highest legal texts which most of the society agree upon and which protect the rights and freedom of the individuals within a country. Therefore, the oppositions that arise from the constitutional rights and are reflected to the courts are dealt within the constitutional law. On the other hand, right to individual application to the constitutional courts is a new issue and a concept that has not been applied until the recent past. The right to individual application to the constitutional court can also be regarded as a sub-topic of human rights since the cases carried out in constitutional court are related to human rights as well. However, this study addresses the right to individual application to the constitutional court and being evaluated within universal human rights since there are not enough scientific studies regarding this topic. In this study, the concepts of constitutional law and the right to individual application to the constitutional court along with universal human rights have been examined. Then, the right to individual application to the constitutional court has been evaluated within the universal human rights. According to the results of the study, the issues within the authority of constitutional court are also within fundamental universal rights. Therefore, it is possible to put forth that the right to individual application to the constitutional court is the delivery of human rights in a sense.

Keywords


 • Albayrak, G. (2014). Uluslararası Hukukta Küresel Anayasacılık Tartışması, TBB Dergisi 2014

 • Albayrak, G. (2014). Uluslararası Hukukta Küresel Anayasacılık Tartışması, TBB Dergisi 2014 (113).

 • Araslı, U. (2015). Anayasa Mahkemesi İptal Kararları Açısından Anayasal Temel İlke Ve Kavramlar, TBB Yayınları.

 • Atay, E. E. (2008). “Anayasa Kavramının Tanımı, Hazırlanması Ve Değiştirilmesi Arasındaki İlişki” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XII, Y. 2008, Sa. 1-2.

 • Aydın, Ö. D. (2011). Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XV, Y. 2011, Sa. 4.

 • Benedek, W. (2006). İnsan Haklarını Anlamak İnsan Hakları Eğitimi El Kitabı, Avrupa İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Eğitim ve Araştırma Merkezi (ETC).

 • Göçer, M. (2002). Uluslararası Hukuk Ve Uluslararası Anayasa Kavramı, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 57-2.

 • Gönenç, L. (2007). Siyasi İktidar Kavramı Bağlamında Anayasa Çalışmaları İçin Bir Kavramsal Çerçeve Önerisi, AÜHFD, C.56 Sa.1 [145-168].

 • Gözler, K. (2007). Devletin Genel Teorisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları.

 • Turinay, F. Y. (2011). Bir Kelime Olarak ‘Anayasa’nın Tarihsel Yolculuğu Üzerine Düşünceler, TBB Dergisi 2011 (95).

 • Uzun, C. D. (2012). Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu (Anayasa Şikâyeti), Beklentiler ve Riskler. SETA Analiz Yayınları, Sayı: 50 | Şubat 2012.

                                                                                                    
 • Article Statistics