“Lubben Sosyal Ağ Ölçeği-6 (LSAÖ-6)’’ nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : null
Konu :
Number of pages: 399-410
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Lubben ve ark. (2006) tarafından geliştirilmiş olan Lubben Sosyal Ağ Ölçeğinin (Lubben Social Network Scale-6(LSNS-6)) Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yaparak Türkçe versiyonunun oluşturulmasıdır. Araştırmada basit rastgele örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye’de Ankara ilinin Çankaya ve Altındağ ilçelerinde yaşayan 60 yaş ve üzeri 305 birey oluşturmuştur. LSAÖ’nin yapı geçerliliğini ölçmek amacıyla yapılan Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda LSAÖ’nin orijinal ölçekle benzer olarak iki faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapı geçerliliğine katkı sağlaması amacıyla yapılan ölçüt bağıntılı geçerlilik çalışmaları kapsamında LSAÖ’nin depresyon ile korelasyonu -.45, yalnızlık ile korelasyonu -.50, yaşam doyumu ile korelasyonu ise .43 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfası α= .74, test-tekrar test sonucu ise r= .92 dir. Sonuç olarak, Türkiye’de 60 yaş ve üstü yaşlı bireylerin sosyal ağ düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to create a Turkish version of the Lubben Social Network Scale-6 (LSNS-6), which was developed by Lubben et al. (2006). Simple random sampling method was used in the study. The participants of the study who are living in Çankaya and Altındağ district, consisted of 305 individuals aged 60 and over. In order to test the validity of LSNS, construct validity and criterion-related validity studies were conducted. The construct validity of the measurement tool was tested by Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. As a result of factor analysis, it was found that LSAS had a two-factor structure as in the original one. In the context of criterion-related validity studies, the correlation of LSNS with depression was -.45, the correlation with loneliness was -.50, and the correlation with life satisfaction was .43. Cronbach's alpha of the scale was α = .74 and test-retest result was r = .92. As a result, 60 years of age and older in Turkey was determined to be a reliable and valid measurement tool that can be used to determine the level of the social network of elderly individuals.

Keywords


 • Adams, R.G. & Blieszner, R. (1995): Aging well with friends and family. American behavioral

 • Adams, R.G. & Blieszner, R. (1995): Aging well with friends and family. American behavioral Scientist, 39(2), 209-224.

 • Altıparmak, S. (2009). Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam doyumu, sosyal destekdüzeyleri ve etkileyen faktörler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 23(3), 159 -164. Akçay, C. (2015). Yaşlılık ve Emeklilik, Pegem Akademi, Ankara, 12-187.

 • Akgül, H. & Yeşilyaprak, B. (2015). Yaşlılar için yalnızlık ölçeğinin türk kültürüneuyarlanması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Yaşlı Sorunları Araştırmaları Dergisi, (1), 34-45.

 • Berkman, L.F. & Glass, T.(2000). Social integration, social networks, social support, and health. Social epidemiology,1,137–73.

 • Berkman, L.F.; Glass, T., Brissette, I. & Seeman, TE.(2000). From social integration to health: Durkheim in the new millennium. Social science & medicine, 51(6), 843–57.

 • Berkman, L.F. & Syme, S.L.(1979). Social networks, host resistance, and mortality: a nine-year follow up study of Alameda County residents. Am J Epidemiol, 109(2), 186-204.

 • Blozik, E.; Wagner, J.T., Gillmann, G., Iliffe, S., von Renteln-Kruse W. & Lubben J. (2009). Socialnetwork assessment in communitydwelling older persons: results from a study of three European populations. Aging Clin Exp Res, 21, 150-7.

 • Brown, G. C. (2015). Living too long: the current focus of medical research on increasing thequantity, rather than the quality, of life is damaging our health and harming the economy. EMBO reports, 16(2), 137–141. doi:10.15252/embr.201439518.

 • Burke, W.J.; Roccaforte, W.H. & Wengel, S.P.(1991). The short form of the Geriatric Depression Scale: a comparison with the 30-item form. J Geriatr Psychiatry Neurol, 4:173–8

 • Burt, RS. A (1987). Note on strangers, friends and happiness. Soc Networks, 9(4), 311–31.

 • Büyüköztürk, S. (2002). Faktor Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yonetimi,32, 470-483.

 • Canbal, M.; Sencan, İ., Şahin, A., Kunt, Ş., Çavuş, U.Y. & Tekin, O. (2012). Effects of depressionand life factors on social network score in elderly people in Çankaya, Ankara. Turk J Med Sci, 42 (4), 725-731. TÜBİTAK doi:10.3906/sag-1103-5.

 • Ceylan, S. & Özdipçiner, N. (2007). Yaşlı bireylerin iletişim sorunlarının yaş grupları açısındandeğerlendirilmesi: Denizli örneği. 4. Ulusal yaşlılık Kongresi (Ed:V.Kalınkara ve G. Akın) (s. 246- 255). Ankara: Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği.

 • Chan, Y. & Lee, R.P.(2006). Network size, social support and happiness in later life: a comparative study of Beijing and Hong Kong. J Happiness Stud,7(1),87–112.

 • Cohen, S. & Wills, TA. (1985). Stress, Social Support, and The Buffering Hypothesis. Psychological Bulletin, 98 (2), 310-357.

 • De Jong Gierveld, J. & Kamphuis, F.H. (1985). The development of a Rasch-type loneliness-scale. Applied Psychological Measurement, 9, 289-299.

 • De Jong Gierveld, J. & van Tilburg, T.G. (1999). Living arrangements of older adults in theNetherlands and Italy: Coresidence values and behaviour and their consequences for loneliness. Journal of Cross-Cultural Gerontology,14, 1-24.

 • Durak, M. (2015). Yaşlılık Döneminde Psiko-sosyal ve Bilişsel Gelişim: Yetişkinlik ve Yaşlılık: Gelişim Psikolojisi (3. Baskı), Bacanlı H, Terzi Ş (Ed), Açılım Kitap, İstanbul, 275-310.

 • Durmaz, B.; Sosyal, P., Ellidokuz, H. & Işık, A.T. (2017) Validity and reliability of geriatricdepression scale-15 (short form) in Turkish older adults. North Clin Istanb. doi: 10.14744/nci.2017.85047.

 • Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS for Windows. London. Sage Paplications.

 • Göka, E. & Aydemir, Ç. (2000). Yaşlıya ve Demaslı Hastaya Psikososyal Yaklaşım. Demans Dizisi, (1), 5-26.

 • Groot, W.; Van Den Brink, H.M. & Van Praag, B.(2007). The compensating income variation of social capital. Soc Indic Res. 82(2),189–207.

 • Lim, C. & Putnam, R.D.(2010). Religion, social networks, and life satisfaction. Am Sociol Rev.,75(6), 914–33.

 • Litwin, H. & Shiovitz-Ezra, S.(2011). Social network type and subjective well-being in a national sample of older Americans. Gerontologist, 51(3),379–88.

 • Litwin, H. & Stoeckel, K.J.(2013). Social networks and subjective wellbeing among older Europeans: does age make a difference? Ageing Soc.,33(07), 1263–81.

 • Lubben, J.; Blozik E., Gillmann, G., Iliff e S., von Renteln Kruse, W. & Beck, J.C. (2006).Performance of an abbreviated version of the Lubben Social Network Scale among three European community-dwelling older adult populations. Gerontologist, 46(4), 503-513.

 • Lubben, J.E. (1988). Assessing social networks among elderly populations. Family & Community Health,11(3),42–52.

 • Lubben, J. & Gironda, M.(2004). Measuring social networks and assessing their benefi ts. In:Phillipson C, Allan G, Morgan D, editors. Social networks and social exclusion: sociological and policy perspectives. Aldershot (UK): Ashgate Publishing Company. p.20-34.

 • Lubben, J. & Gironda, M.(2003). Centrality of social ties to the health and well-being of older adults Social work and health care in an aging society.319–50.

 • Norbeck, J. S.; Lindsey, A.M. & Carrieri L.V. 1981. “The Development of an Instrument to Measure Social Support.” Nursing Research 30: 264-269.

 • Özer, S., & Fadıloğlu, Ç. (2006). 65 yaş ve üzeri bir grup yaşlının aile sağlıklarının sosyal aglarınınve algıladıkları aile destek sistemlerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics, 9(3), 158- 164.

 • Rafnsson, S.B.; Shankar, A. & Steptoe, A.(2015). Longitudinal influences of social networkcharacteristics on subjective well-being of older adults: findings from the ELSA study. J Aging Health, 27(5),919–34.

 • Schwarzbach, M.; Luppa, M., Forstmeier, S., König, H.H. & Riedel-Heller, S.G.(2014). Social relations and depression in late life-a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry, 29(1), 1-21.

 • Sherbourne, C.D. & Stewart, AL. (1991).The MOS social support survey. Soc Sci Med ,32(6), 705- 14.

 • Sluzki, C.E. (2000). Social Networks and the Elderly: Conceptual and Clinical Issues, and a Family Consultation Family Process, 39(3),271-284.

 • Sorias, O. (1989). Sosyal Desteğin Değerlendirilmesi II, Toplumdan Seçilmiş Örneklemde, SosyalAğın Yapısal Özellikleri İle Algılanan Destek. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Seminer Dergisi, 6(7), 27-40.

 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (1996). Using multivariate statistics. New York: Harper Collins College.

 • Thoits, PA.(2012). Sociological Approaches to Mental Illness.A Handbook for the Study of Mental Health Social Contexts, Theories, and Systems, 106-24.

 • TÜİK, (2018). Türkiye İstatistik Kurumu İstatistiklerle Yaşlılar. www.tuik.gov.tr. adresinden alındı.World Health Organization, (1979). Psychogeriatric care in the community: Public health in Europe 10. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

 • World Health Organization, (2002). Active ageing: A policy framework. Geneva: WHO Ageing and the Life Course Section.

                                                                                                    
 • Article Statistics