Ülkemizdeki İlk Kayıtlardan Günümüze Geleneksel Türk Müziği Topluluklarında Kullanılan Kayıt Yöntemleri

Author:

Number of pages: 171-181
Year-Number: 2020-28

Abstract

Araştırmanın amacı, ülkemizde alınan ilk ses kayıtlarından günümüze, geleneksel Türk müziği topluluklarında tercih edilen/kullanılan ses kayıt zinciri ve kayıt yöntemleri hakkında bilgiler verip sınıflandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda bulguları elde etme için, doküman/belgesel tarama ve görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, ses kayıt zinciri ve yöntemlerini sınıflandıran literatür hakkında bilgiler verilip çalışmamıza en uygun araştırma çerçevesinde sınıflandırma yapılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar üç kategoride ele alınmıştır. İlk kayıtlar döneminde, “sil baştan” veya “tek seferde”; geçiş döneminde, “real time stereo” (gerçek zamanlı stereo), “real time mixing” (gerçek zamanlı miks) ve “overdubbing” (üst üste); bilgisayar döneminde ise, “real time mixing” (gerçek zamanlı miks) ve “overdubbing” (üst üste) kayıt yöntemlerinin tercih edildiği görülmektedir. Günümüzde sahne ses kayıt zincirinde ise “real time mixing” (gerçek zamanlı miks) kayıt yönteminin kullanıldığı sonuçlarına varılmıştır. Bu sonuçlar çerçevesinde, araştırmada ayrıca anlam karmaşasına yol açan “multitrack” (çok kanallı) kayıtlar irdelenmiştir. Böylelikle bu araştırma literatüre katkı sağlaması açısından önem arz ettiği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to provide information about and classify the sound recording chain and recording methods preferred/used in traditional Turkish music communities since the first sound recordings taken in our country. For this purpose, document/documentary scanning and interview techniques were used to obtain the findings. In line with the findings obtained, information about the literature that classifies the sound recording chain and recording methods have been given and the classification has been made within the framework of the most appropriate research for our study. The results obtained in the research are discussed in three categories. In the first registration period, "delete all over" or "one time"; in the transition period, "real time stereo", "real time mixing" and "overdubbing"; In computer period, it is seen that “real time mixing” and “overdubbing” recording methods are preferred. Today, it is concluded that the real time mixing method is used in the stage sound recording chain .In line with these results, "multitrack" recordings that cause confusion are also examined in the research. Thus, this research is considered to be important in terms of contributing to the literature.

Keywords