SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1911-1928
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Girişimcilik içinde bulunduğu toplumda ekonomik büyüme ve istihdam oluşturarak, toplumların kalkınmasında önemli roller üstlenen bireylerin ve örgütlerin yenilikçi bakış açısını içeren bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Girişimcilik türlerinden biri olarak toplumsal bir problemi tanımlayan ve sosyal inovasyon yoluyla ele alan ve hem istihdam hem de toplum yararına sosyal değer oluşturan sosyal içerikli bir misyon ile girişimcilik disiplinini birleştiren sosyal girişimcilik toplumu etkileyen bir fenomendir. Sosyal girişimcilerin bir ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel zenginliğine yaptıkları katkı giderek daha fazla kabul görmeye başlamıştır. Sosyal ve girişimcilik kavramlarının birleşiminden meydana gelen sosyal girişimcilik kavramı, sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Sosyal girişimcilik; sosyal bir değer sunma, sosyal değer yaratma, sosyal dönüşümü sağlama, sosyal sorunlara uzun vadeli, sürdürülebilir çözümler bulma ve fırsatları kovalama faaliyetidir. Kavramsal olarak tasarlanan bu araştırmanın temel amacı sosyal girişimcilik faaliyetlerine ilişkin bir perspektif ortaya koymaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramlarının yanı sıra sosyal girişimciliğin alt boyutları olan sosyal vizyon, finansal getiri, inovasyon, sürdürülebilirlik ve sosyal ağlar üzerinde durulmuş ve sosyal girişimciler ile ticari girişimciler karşılaştırılarak aralarındaki farklılıklara değinilmiştir.

Keywords

Abstract

The entrepreneurship is considered as an activity of individuals and organizations which plays an important role in development of societies by constituting economical growth and employment, including an innovative perspective. Social entrepreneurship, which defines a social problem as a type of entrepreneurship and handles it through social innovation and which incorporates a socially motivated mission that creates a social value for the benefit of both employment and society with entrepreneurial discipline, has turned into a phenomenon to influence society. The contribution of social entrepreneurs to the social, economic, cultural and environmental wealth of a country has become increasingly recognized. The concept of social entrepreneurship, which is a combination of social and entrepreneurship concepts, has emerged to find solutions to social problems. Social entrepreneurship is the whole of social value submission, social value creation, provision of social transformation, finding solutions to social problems and chasing opportunities. The main purpose of this conceptually designed research is to present a perspective on social entrepreneurship activities. For this core purpose, the concepts of entrepreneurship and social entrepreneurship as well as social vision, financial return, innovation, sustainability and social networks, which are the sub-dimensions of social entrepreneurship, are emphasized and the differences between social entrepreneurs and commercial entrepreneurs are discussed.

Keywords