SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2019-26
Language : null
Konu :
Number of pages: 1911-1928
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Girişimcilik içinde bulunduğu toplumda ekonomik büyüme ve istihdam oluşturarak, toplumların kalkınmasında önemli roller üstlenen bireylerin ve örgütlerin yenilikçi bakış açısını içeren bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Girişimcilik türlerinden biri olarak toplumsal bir problemi tanımlayan ve sosyal inovasyon yoluyla ele alan ve hem istihdam hem de toplum yararına sosyal değer oluşturan sosyal içerikli bir misyon ile girişimcilik disiplinini birleştiren sosyal girişimcilik toplumu etkileyen bir fenomendir. Sosyal girişimcilerin bir ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel zenginliğine yaptıkları katkı giderek daha fazla kabul görmeye başlamıştır. Sosyal ve girişimcilik kavramlarının birleşiminden meydana gelen sosyal girişimcilik kavramı, sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Sosyal girişimcilik; sosyal bir değer sunma, sosyal değer yaratma, sosyal dönüşümü sağlama, sosyal sorunlara uzun vadeli, sürdürülebilir çözümler bulma ve fırsatları kovalama faaliyetidir. Kavramsal olarak tasarlanan bu araştırmanın temel amacı sosyal girişimcilik faaliyetlerine ilişkin bir perspektif ortaya koymaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramlarının yanı sıra sosyal girişimciliğin alt boyutları olan sosyal vizyon, finansal getiri, inovasyon, sürdürülebilirlik ve sosyal ağlar üzerinde durulmuş ve sosyal girişimciler ile ticari girişimciler karşılaştırılarak aralarındaki farklılıklara değinilmiştir.

Keywords

Abstract

The entrepreneurship is considered as an activity of individuals and organizations which plays an important role in development of societies by constituting economical growth and employment, including an innovative perspective. Social entrepreneurship, which defines a social problem as a type of entrepreneurship and handles it through social innovation and which incorporates a socially motivated mission that creates a social value for the benefit of both employment and society with entrepreneurial discipline, has turned into a phenomenon to influence society. The contribution of social entrepreneurs to the social, economic, cultural and environmental wealth of a country has become increasingly recognized. The concept of social entrepreneurship, which is a combination of social and entrepreneurship concepts, has emerged to find solutions to social problems. Social entrepreneurship is the whole of social value submission, social value creation, provision of social transformation, finding solutions to social problems and chasing opportunities. The main purpose of this conceptually designed research is to present a perspective on social entrepreneurship activities. For this core purpose, the concepts of entrepreneurship and social entrepreneurship as well as social vision, financial return, innovation, sustainability and social networks, which are the sub-dimensions of social entrepreneurship, are emphasized and the differences between social entrepreneurs and commercial entrepreneurs are discussed.

Keywords


 • alma ve yaratıcılığın teşvik edilmesi dâhil olmak üzere en iyi iş uygulamaları kapsayan (Hasan, 2005:

 • önemlidir (Hibbert vd., 2012: 228). Bu nedenle sosyal değişimi ve/veya sosyal ihtiyaçları ele almak

 • için fırsatları takip etme ve kaynakların birleşimini içeren bir süreç olan (Littlewood ve Holt, 2018:

 • 532; Sutha ve Sankar, 2016: 98) sosyal girişimcilikte, yenilikçilik önemli bir özellik olarak ortaya

 • mal ya da hizmetler oluşturarak inovasyon (Kırılmaz, 2014: 67; Zahra vd., 2009: 522) yapmaktadırlar.

 • bunlara ulaşmak için yeni yollar bulmaktadırlar (Caballero vd., 2013: 8). Buna göre sosyal

 • aracı olma arzusunu ifade (Arroya vd., 2016: 183) etmektedir.

 • ihtiyaçlarını dengelemek açısından inovasyona yönelerek varlığını sürdürmektedir (Smith vd., 2014:

 • 2014: 202) sosyal girişimciliğin sürdürülebilirlik boyutu; insan ve kurumların birbirine bağlı olduğu

 • (Ismail, 2014: 5). Bu nedenle üstlenilen her türlü eylemin uzun vadeli devamlılığını sağlama ve

 • Shamuganathan, 2010: 264).

 • zorundadır (Akkan ve Süygün, 2016: 41).

 • gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar (Kırılmaz, 2012: 164).

 • (Caballero vd., 2013: 6). Yapısal perspektiften bakıldığında, sosyal ağlar girişimcinin misyonunun

 • gerçekleştirildiği ve yayıldığı bir sistemdir (Nga ve Shamuganathan, 2010: 264). Bu doğrultuda

 • harekete geçirme kapasitesine sahip olmaktadırlar (Madhooshi ve Samimi, 2015: 108).

 • ilişkiler geliştirmekte ve böylece farklı gruplar arasında köprü kurmaktadır (Estrin vd., 2013: 480).

 • etkinliklere katılmak durumundadır (İrengün ve Arıkboğa, 2015: 1190). Bu durumda sosyal

 • Kritikos, 2012: 319; Taatila, 2010: 50).

 • (Kırılmaz, 2014: 69).

 • Abu-Saifan, S. (2012). Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries, Technology Innovation

 • Abolarin, M. E. (2014). Socıal Entrepreneurs: A Phenomenologıcal Study Of Socıal Value, A

 • Adebayo, O. and Kolawolw, J. A. (2013). The historical Background of Entrepreneurial Development

 • Ahmetoğlu, G. Leutner, F, and Chamorro-Premuzic, T. (2011). EQ-nomics: Understanding the

 • Akar, H. and Üstüner, M. (2017). Mediation Role of Self-Efficacy Perceptions in the Relationship

 • Akkan, E ve Süygün, M. S.(2016). Lisans Öğrencilerinin Özyeterlik Algıları Ve Başarma Güdülerinin

 • Akpınar, T. ve Küçükgöksel, N. Ç. (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Algısı

 • Alter, S. K. (2003). Social Enterprise: A Typology of the Field Contextualized in Latin America,

 • Arroyo, J. C., Diaz, R. P., and Agarwal, N. (2016). An Examination of Certain Antecedents of Social

 • Aslan, G., Araza, A. ve Bulut, Ç. (2012). Sosyal Girişimcilerin Kavramsal Çerçevesi, Girişimcilik

 • Asılsoy, B. (2016).Marka Konumlandırmasında Sosyal Girişimcilik Kavramının Önemi: Hizmet

 • Austin, J., Stevenson, H. and Wei-Skillern, J. (2006). Social and Commercial Entrepreneurship:

 • Bayrakdar, S. (2011). Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programlarında Girişimcilik Eğitimlerinin

 • Boluk, K. A. and Mottiar, Z. (2014) Motivations of Social Entrepreneurs: Blurring the social

 • Bula, H. O. (2012). Evolution and Theories of Entrepreneurship: A Critical Review on the Kenyan

 • Bull, M. (2008). Challenging Tensions: Critical, Theoretical And Empirical Perspectives On Social

 • Caballero, S. Fuchs, R. M. and Priale, M. A. (2013). The influence of personality traits on social

 • Caliendo, M.and Kritikos, A. (2012). Searching for the entrepreneurial personality: New evidence

 • Candan, H. (2011). Osmanlı’dan Günümüze Türk Topraklarında Girişimcilik Serüvenine Dair Bir

 • Cornelius, N. Todres, M., Janjuha-Jivraj, S., Woods, A. and Wallace, J. (2008). Corporate Social

 • Corner, P. D. and Ho, M. (2008). How Opportunities Develop in Social Entrepreneurship,

 • Coşkun, E. (2015). Gönüllü Kuruluşların Okul Öncesi Sosyal Girişimcilik Eğitimindeki Rolü, Yalova

 • Cuervo, A. Ribeiro, D. and Roig, S. (2007). Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective.

 • Cukier, W. Trenholm, S. and Gekas, G. (2011). Social Entrepreneurship: A Content Analysis, Journal

 • Chang, J. Y. C. Benamraoui, A. and Rieple, A. (2014) Stimulating Learning About Social

 • Chengalvala, S. and Rentala, S. (2017). Intentıons Towards Socıal Entrepreneurshıp Among

 • Chirani, E. Farahbod, F. and Pourvahedi, F. (2013). Entrepreneurshıp And Its Importance In

 • Çiftçi, M., Tozlu, E. ve Akçay, A. (2014). Drucker Perspektifinde İnovasyonun İşletmelerin Gelişimi

 • Damgacıoğlu, M. H., ve Uygun, R. (2011). Girişimcilik Paradigmasında Dönüşüm: Deneyime Dayalı

 • Dees, J., G. (2001). The Meaning of. Social Entrepreneurship. https://pullias.usc.edu/wp-

 • content/uploads/2012/06/dees.pdf: 1-5.

 • Dees, J. G. (2007). Taking Social Entrepreneurship Seriously, Society: 44(3): 24-31.

 • Defourny, J. and Nyssens, M. (2010). Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship

 • Dehtjare J and Riashchenko V. (2015). Social Entrepreneurship: İssues And Trends, Informatıon

 • Demirtaş, C. ve Kalyoncu, K. (2015). Sosyal Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sosyal

 • Girişimciler Örnekler Kapsamını Değerlendirilmesi, EconWorld2015@Torino,18-20 Ağustos, IRES,

 • Develi, E. I., Şahin, B. E., and Sevimli, Y. (2011). Entrepreneurshıp And Importance Of Personalıty

 • Durukan, T. (2006). Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21.Yüzyılda Girişimciliğin Önemi, Girişimcilik

 • Ersen, T. B., Kaya, D.ve Meydanoğlu, Z. (2010). Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi

 • Eser, G. and Özdemirci, A. (2016). Personalıty Characterıstıcs And Busıness Phılosophy: An

 • Estrin, S., Mickiewicz, T and Stephan, U. (2013). Entrepreneurship, Social Capital, and Institutions:

 • Fairlie, R., W and Holleran, W. (2012). Entrepreneurship Training, Risk Aversion And Other

 • Ferreira, M. P. ,Reis, N. R. and Pinto, C. F. (2016). Schumpeter’s (1934) Influence On

 • Göksel, A. and Aydıntan, B. (2011). Gender, Business Education, Family Background and Personal

 • Gusseinova, D. (2015). Sosyal Girişimcilik Olgusu ve Bir Örnek Olay İncelemesi, Dokuz Eylül

 • Gümüşoğlu, Ş. ve Karaöz, B. (2014). Tarihsel Süreçte Girişimcilik: Muğla Örneği, Ekonomi ve

 • Günlü, E. (2015). Sosyal Girişimcilik Olgusunun Kavramsal Analizi ve Turizmde Sosyal

 • Han, M. and McKelvey, B. (2009). Emergence And Performance Of Socıal Entrepreneurshıp: A

 • Hasan, S. (2005). Social Capital and Social Entrepreneurship in Asia: Analysing the Links, The Asıa

 • Hebert, R. F.and Link, A. N. (2006). Historical Perspectives on the Entrepreneur, Foundations and

 • Trends in Entrepreneurship, Vol. 2, No 4 (2006) 261-408.

 • Hervieux, C, Gedajlovic, E.and Turcotte, M-F. B. (2010). The Legitimization Of Social

 • Hibbert, S. A. ,Hogg, G., and Quinn, T. (2012). Consumer response to Social Entrepreneurship: The

 • Hoppe, M. (2016). The Entrepreneurship Concept: A Short Introduction, Högre Utbildning Vol. 6,

 • Ismail, N. B., Osman, A. A.and Zain, Z. M. (2014). The Influence Of Personality Traits On Social

 • Işık, V. (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Değiştirdiği Çalışma Kavramı ve Yeni Bir Çalışma

 • İrengün, O and Arıkboğa, Ş. (2015). The Effect of Personality Traits On Social Entrepreneurship

 • Jones, G., and Wadhwani, R. D. (2006). Entrepreneurship and Business History: Renewing the

 • Kayalar, M. ve Arslan, E. T. (2009). Ashoka’ya Üye Sosyal Girişimcilerin Türkiye Ve Dünyadaki

 • Keskin, S. (2014). Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Durumu, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, (9:1):

 • Kırılmaz, S. (2012). Sosyal Girişimciliğin Başarı Faktörlerinin Girişimci Kişilik ve Dönüştürücü

 • Kırılmaz, K. S. (2014). Sosyal Girişimcilik Boyutlarına Kuramsal Bir Bakış, Ekonomi ve Yönetim

 • Koçak, O ve Kavi, E. (2014). Sosyal Politika Aktörü Olarak Sosyal Girişimci Belediyecilik, HAK-İŞ

 • Kostetska, I and Berezyak, I. (2014). Socıal Entrepreneurshıp As An Innovatıve Solutıon Mechanısm

 • Kök, S. B. ve Mert, E. (2016). Girişimcilikte Sosyal Değer İnşası: Sosyal Girişimcilik, Internatıonal

 • Küçükaltan, D.(2009). Genel Bir Yaklaşımla Girişimcilik, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Sayı 4,

 • Levie, J., and Hart, M. (2011). Business and social entrepreneurs in the UK: gender, context and

 • Li, H. (2016). History and Development of Entrepreneurship in China, Entrepreneurship and

 • Littlewood, D. and Holt, D.(2018). Social Entrepreneurship in South Africa: Exploring the Influence

 • Luca, M., R.and Robu, A. (2016). Personalıty Traıts In Entrepreneurs And Self-Employed. Bulletin

 • Madhooshi, M. and Samimi, M. H. J. (2015). Social Entrepreneurship & Social Capital: A Theoretical

 • Analysis, American Journal of Economics, Finance and Management, Vol. 1, No. 3, 2015: 102-112.

 • Mair, J. and Marti, I (2004). Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction

 • and Delight. Journal of World Busines, 1-21. Erişim Tarihi: 16.06.2015.

 • Mair, J. and Martı, I. (2006). Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction,

 • Marti, A. R., Soriano, D. R. and Marqués, D. P. (2016). A Bibliometric Analysis Of Social

 • Memiş, H., Paksoy, H. M. ve Paksoy, S.(2007). Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğin Önemi:

 • Mort, G. S., Weerawardena, J. and, Carnegie, K. (2003). Social entrepreneurship: Towards

 • McAnany, E. G. (2012). Social Entrepreneurship and Communication for Development and Social

 • Nga, H. K .J. and Shamuganathan; G. (2010). The Influence of Personality Traits and Demographic

 • Nga, J. K. H., Priale, M. A., Darmohraj, A., Moschetti, M., Fuchs, R. M. and Saenz, M. (2018).

 • COMPENDIUM, ISSN Online 1390-9894, Volumen 5, Nº 11, Agosto, 2018: 120 - 144.

 • Onay, M. ve Çavuşoğlu, S. (2010). İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç

 • Önce, A. G., Marangoz, M. ve Erboy, C. N. (2014). Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Girişimciliğin

 • Özdevecioğlu, M. ve Cingöz, A. (2009). Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciler: Teorik Çerçeve,

 • Öztürk, M. D. ve Arslan, İ. K. (2016). Türkiye’de Kadın Girişimcilik: Kadınları Girişimciliğe

 • Paksoy, M. H.,Özbezek D., B. ve Özçalıcı M. (2015). Bireysel ve Örgütsel Sosyal Sorumluluk

 • Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, 9-11 Ekim 2015, Muğla (Sözel Bildiri Sunum):1-16.

 • Paksoy, H. M., Özbezek, B. D, Paksoy, S. (2018). Bağımsız Türk Devletlerinde (Türkiye,

 • Onağ, Özgür Akpınar), First Edition April 2018, IJOPEC Publication, No: 2018/02, s.123-139, 615

 • Reyhanoğlu, M. ve Akın, O. (2012). Ticari Girişimciler Ne Kadar Sosyal Girişimcidir? Yönetim

 • Roberts, D. and Woods, C. (2005). Changing The World On A Shoestring: The Concept Of Social

 • Rusu, S., Isac, F., Cureteanu, R. and Csorba, L. (2012). Entrepreneurship and entrepreneur: A review

 • Rhodes M., L, Rhodes M and Donnelly-Cox, G. (2008). Social entrepreneurship as a performance

 • Sondari, M. C. (2014). Is Entrepreneurship Education Really Needed? : Examining the Antecedent

 • Sönmez, A. ve Toksoy, A. (2014). Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir

 • Sönmez, A., Arıker, Ç. ve Toksoy, A. (2016). Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal Girişimciliğin

 • Sharir, M and Lerner, M. (2006). Gauging The Success Of Social Ventures İnitiated By İndividual

 • Shaw, E and Carter, S. (2007). Social entrepreneurship: Theoretical antecedents and empirical

 • Smith, R., Belllb, R. and Wattsb, H.(2014). Personality Trait Differences between Traditional and

 • Stephan, U. and Drencheva, A. (2017). The Person in Social Entrepreneurship: A Systematic Review

 • Sutha, A. I. and Sankar, P. (2016). Entrepreneurial Intention and Social Entrepreneurship among

 • Şenturan, Ş. ve Şentürk, N. (2016). Girişimciliğin Gelişimi Ve Mikrofinans Uygulamalarının Önemi,

 • Taatila, P. V. (2010). Learning Entrepreneurship İn Higher Education, Education Training ,Vol. 52

 • Tamer, G. (2013). Dünya'ya Kıyasla Türkiye'de Kadın Girişimciliği, Internatıonal Conference On

 • Taş, H. Y. ve Şemşek, İ. (2017). Türkiye ve Dünya’dan Sosyal Girişimcilik Örnekleri Ve İstihdama

 • Tiwari, P., Bhat,a.K. and Tikoria, J. (2017). An Empirical Analysis Of The Factors Affecting Social

 • Urbano, D. Toledano, N. and Soriano, D. R. (2010). Analyzing Social Entrepreneurship from an

 • Yıldırım, M. H. Demirel, Y. ve İçerli, L. (2011). İşletme Sahibi Yöneticilerin Girişimci Kişilik

 • Yüksel, H, Cevher, E. ve Yüksel, M. (2015). Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle

 • Zahra, A. S., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O. and Shulman, J. M. (2009). A Typology Of Social

                                                                                                    
 • Article Statistics