ERZİNCAN’A YERLEŞTİRİLEN SURİYELİ SIĞINMACILARIN TEMEL SORUNLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖN ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-26
Number of pages: 1964-1972
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye, dünya ülkeleri içerisinde en çok mülteci ve Suriyeli sığınmacı barındıran bir ülkedir. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sayılarının her geçen gün büyük bir artış eğilimi gösterdiği görülmektedir. Bu yönüyle Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların, Türkiye’ye sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan oryantasyonu ile entegrasyonu çok büyük önem taşımaktadır. Suriyeli sığınmacı gerçeği, Türkiye’de toplumun Suriyeli mültecilerle sağlıklı olarak, birlikte yaşama gerçeğini zorunlu kılmaktadır. Zira Suriyeli mültecilerin büyük bir bölümünün artık ülkelerine geri dönmeyebilecekleri yönündeki tutum ve davranışları konuya ilişkin ciddi uyum politikalarının oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 2019 Yılını, Türkiye’de göçmen sorunlarıyla ilgilenme ve çözüm üretme yılı olarak ilan etmiştir. Bu durum, mültecilere ilişkin bu ve benzeri çalışmalara duyulan ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmanın amacı, Erzincan’a yerleştirilen Suriyeli mültecilerin, temel sorunlarını belirleyerek, yaşanan problemleri ile ilgili çözüm önerileri geliştirmek, dolayısıyla da daha iyi hizmet almalarını sağlamaktır. Araştırmanın evrenini Erzincan’da ikamet eden Suriyeli mülteci aileler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise toplam 15 aileden tesadüfi yöntemle seçilen 8 aile oluşturmuştur. Bir durum çalışması olan bu araştırma ile öncelikle Erzincan’da yaşayan Suriyeli göçmenlerin problemlerine ilişkin durumlarının nelerle ilgili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacılarca yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, Suriyeli mülteci ailelerinden bir kısmının barınma problemlerini yeterli düzeyde çözemedikleri görülmüştür. Diğer yandan araştırma sonuçları ile Suriyeli mülteci aile çocuklarının Türkçe’yi hem sözlü ve hem de yazılı iletişimde istendik düzeyde kullanamadıkları anlaşılmıştır. Araştırma sonuçları, Erzincan’da ikamet eden Suriyeli mültecilerin sürekli iş bulma ve istihdam edilme konularında da çok büyük problemler yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları doğrultusunda Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye sağlıklı uyumlarının temin edilmesi noktasında, işlevsel okuryazarlık ile genel kültür ve çevreyle kaynaşma yönünde eğitim almaları gerektiği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Turkey is a country hosting most Syrian refugees in the all over the world. Every day a large increase in the number of Syrian refugees in Turkey seem to tend. This aspect of Syrian refugees in Turkey, Turkey socio-cultural and socio-economic orientation, integration is of crucial importance. Syrian refugees fact, a healthy society with Syrian refugees in Turkey, necessitates the fact of living together. This is because the attitude and behavior of the majority of Syrian refugees that they may no longer return to their countries necessitates the establishment of serious adaptation policies. The Government of the Republic of Turkey, the year 2019, dealing with the immigration problem in Turkey and has been declared as the year of solutions. This shows how important the need for this and similar studies of refugees is. The aim of this study is to determine the main problems of the Syrian refugees who are settled in Erzincan and to develop solutions for their problems and thus to provide better services. The population of the study consists of Syrian refugee families residing in Erzincan. The study group consisted of 6 randomly selected families. With this case study, first of all, it was tried to determine what the problems of Syrian migrants living in Erzincan are related to. In order to collect research data, a semi-structured interview form was developed by the researchers. According to the findings of the research, it is seen that some of the Syrian refugee families do not solve the housing problems sufficiently. On the other hand, the results of the study revealed that Syrian refugee family children cannot use Turkish in both verbal and written communication. The results of the research reveal that Syrian refugees living in Erzincan have also had great problems in finding employment and employment. In the provision of healthy adjustment in the direction of Syrian refugees in Turkey it has been suggested that research results should receive general cultural education with functional literacy.

Keywords