TURİZMİN EKONOMİK ÇEVRESEL VE SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN YEREL HALK TARAFINDAN ALGILANMASI: HATAY İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1892-1900
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, Hatay’da turizmin ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel etkileri konusunda yerel halkın algılarının belirlenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anket, yüzyüze ve çevrimiçi ortamda Eylül 2018- Kasım 2019 tarihleri arasında yerel halka uygulanmıştır. Elde edilen 405 anket analize dâhil edilmiş ve SPSS 25.0 programı yardımı ile analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde frekans dağılımları, geçerlilik ve güvenilirlik analizi, t-testi, Anova testi, Tukey testleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre turizmin ekonomik etkileri katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu ve gelir düzeylerine göre değişmektedir. Turizmin çevresel etkileri ise katılımcıların cinsiyet ve yaş durumlarına göre algıları anlamlı bir farklılık gösterirken medeni durum, eğitim durumu ve gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Turizmin sosyo-kültürel etkileri ise katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına göre algıları anlamlı bir farklılık gösterirken medeni durum ve gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the perceptions of local people about the economic, environmental and socio-cultural effects of tourism in Hatay. The questionnaire, which was prepared for the purpose of the research, was applied to local people face to face and online between September 2018 and November 2019. 405 questionnaires obtained from the study were analyzed by SPSS 25.0 program. Frequency distributions, validity and reliability analysis, t-test, Anova test, Tukey tests were applied. According to the research findings, the economic effects of tourism vary according to the gender, marital status, age, education level and income levels of the participants. Environmental impacts of tourism, participants' perceptions of gender and age differ significantly; however, there is no significant difference in terms of marital status, education level and income levels. The socio-cultural effects of tourism, on the other hand, show a significant difference in the perceptions of the participants according to their gender, age and educational status; however, there is no significant difference according to marital status and income levels.

Keywords