LİSE DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMLARININ VE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-26
Number of pages: 1785-1795
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada lise düzeyindeki öğrencilerin beden eğitimi dersi tutumlarının ve beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Hatay ilinde yer olan lise öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise, evrenden rastgele yöntem ile seçilen 134 kadın, 139 erkek toplam 273 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek için araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Katılımcıların beden eğitimi dersi tutumlarını tespit etmek için ‘’Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği’’ Sportmenlik davranışlarını ölçmek için ise ‘’Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranış Ölçeği’’ Kullanılmıştır. Yapılan normallik testine göre verilerin analizinde, İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve tabloların oluşturulması amacıyla SPSS (Statistical Package For Social Sciences 23) istatiksel paket programı kullanılmıştır. Sonuç olarak: Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği ve Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranış Ölçeği alt boyutlarında Cinsiyet, Lise Türü, Sınıf, Boş Zaman Egzersiz Sıklığı, Bir Kulüpte Düzenli Spor Yapma Değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar görülmüştür (p<0,05). Sonuç olarak Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersi Tutum Puan Ortalamaları alt boyutlarında Öğrencilerin “bilişsel tutum” , “Duyuşsal Tutum”, “Davranışsal Tutum” ve “Beden Eğitimi Dersi Tutum Toplam” ortalaması yüksek saptanmıştır. Sportmenlik Davranışı Puan Ortalamalarında ise “Uygun Davranışlar Sergileme” ortalaması zayıf “Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma” ortalaması yüksek ve “Sportmenlik Davranışı Toplam” ortalaması yüksek olarak saptanmıştır. Spor lisesi öğrencilerinin davranışsal tutum puanları, diğer lisesi öğrencilerinin davranışsal tutum puanlarından yüksek bulunmuştur. Yine spor lisesi öğrencilerinin uygun davranışlar sergileme puanları, diğer lisesi öğrencilerinin uygun davranışlar sergileme puanlarından yüksek bulunmuştur. Spor Lisesinde okuyan öğrencilerin diğer lisede okuyan öğrencilere göre, Beden Eğitim Derslerine gösterdikleri Tutum ve Sportmenlik Davranışları, spor faktörünün ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the investigation of high-school students’ attitudes towards physical education course and sportmenship attitudes towards pyhsical education has been aimed. The population of the study consists of the students studying at highschool. The sample group of the study consists of 134 women and 139 men of 273 students in total selected with a random method from the population. Personal Information Form created by the researchers has been used to identify the demographical features of the participants. While “ Physical Education Course Attitude Scale” has been used to determine the attitudes of the participants towards physical education course, “Physical Education Course Sportmenship Attitude Scale"has been used to determine their sportmenship behaviours. In data analysis according to the normality test applied, T-test has been used in comparing the quantitative continuous data between two independent groups and One Way Anova Test has been used in comparing the quantitative continuous data among more than two independent groups. Scheffe Test has been used to determine the differences after Anova test as a supplementary post-hoc analysis. Pearson Corroleation Analysis has been applied among the continuous variables of the study. The significance level has been evaluated as p< 0.05. SPSS (Statistical Package For Social Sciences 23) has been used on the purpose of creating and of the tables and the evaluation of the data obtained in the study. As a consequence: Significant differences have been seen according to Gender, School Type, Class, Frequency of Free Time Exercise, Variables of Students’ Regular Sport Activities in a Club in the sub-dimensions of the Physical Education Course Attitude Scale of the students and Physical Education Course Sportmenship Attitude Scale (p<0,05). However, no significant difference has been seen according to the variables of Monthly Average Income and Background Education of Father (p>0,05). As a result, Students’average of “cognitive attitude”, “Affective Attitude”, “Behavioral Attitude” and “Physical Education Course Attitude Total” has been recorded high in the sub-dimensions of Students’ Physical Education Course Attitude Point Average. The average of “Exhibiting Appropriate Behaviour” in Sportsmenship Behaviour Point Average has been recorded as poor and the average of “Avoiding Unappropriate Behaviours” and “Sportsmenship Behaviour Total” have been recorded high. It has been found out that the behavioural attitude points of the students studying at sports academy are higher than the behavioural attitude points of the students studying at other high-school. Once again, it has been found out that the points of exhibiting appropriate behaviours of the students studying at sport academy are higher than the points of exhibiting appropriate behaviours of the students from other high-schools. Sport Academy Students’ Attitudes and Sportsmenship Behaviours Towards Physical Education Courses compared to the students studying at other high-schools have shown how important sport factor is.

Keywords