OKUL YÖNETİCİLERİNİN HİZMETKAR LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2019-26
Number of pages: 1759-1773
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Hizmetkar liderlik, işgörenlerin ihtiyaç ve beklentilerini öncelikli gören, onlara hizmet etmeyi ve gelişimlerinde de sürekli destek olmayı bir yaşam felsefesi haline getiren bir liderlik stilidir. Bu araştırmanın amacı, ortaokulda görev yapan okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 öğretim yılında Siirt il merkezindeki 39 ortaokulda görev yapan toplam 585 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 28 ortaokul da görev yapan toplam 391 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Hizmetkâr Liderlik Davranışları Ölçeği” ve “Öğretmen Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 paket program kullanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistik, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi ve regresyon analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, genel olarak ortaokul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışlarına yönelik öğretmen algılarının "orta düzeyde" olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen algılarına göre, okul yöneticilerinin Özgecil davranışlar, Empati, Adil tutum ve davranışlar, Dürüstlük ve Alçakgönüllülük alt boyutlarındaki hizmetkâr liderlik davranışlarını "orta düzeyde" sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Genel olarak ortaokul yöneticilerinin hizmetkar liderlik davranışları ile öğretmenlerin içsel ve dışsal motivasyon düzeyleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.Yapılan regresyon analizi sonucunda ise, hizmetkar liderliğin özellikle özgecil davranışlar ve empati alt boyutlarının içsel motivasyonu ve dürüstlük alt boyutunun ise dışsal motivasyonu olumlu yönde yordadığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Abstract Servant leadership is a leadership style that prioritizes the needs and expectations of employees and makes them a life philosophy to serve them and provide continuous support in their development. The aim of this study is to determine the relationship between the servant leadership behaviors of secondary school administrators and teachers' motivation levels. Relational screening model was used in the study. The research population consists of 585 branch teachers working in 39 secondary schools in the city center of Siirt in the 2018-2019 academic year. The sample of the study is composed of 391 teachers who work in 28 secondary schools chosen by simple random sampling method. In the study, Servant Leadership Behavior Scale and Teacher Motivation Scale were used as data collection tools. SPSS 21 package program was used to analyze the data.Descriptive statistics, independent sample t-test, one-way analysis of variance and regression analysis techniques were used in the study. As a result of the study, it was found that the teachers' perceptions of the servant leadership behaviors of secondary school administrators in general were at a ''moderate level''. According to the teachers 'perceptions, it was found out that the school administrators' exhibited servant leadership behaviors in the sub-dimensions of altruism, empathy, fair attitudes and behaviors, honesty and modesty are '' moderate level''. In general, it was determined that there was a positive and moderate level relationship between the servant leadership behaviors of secondary school administrators and the internal and external motivation levels of the teachers. As a result of the regression analysis, it was found that servant leadership, especially altruistic behaviors and empathy sub-dimensions positively predicted intrinsic motivation, and honesty sub-dimension predicted extrinsic motivation positively. Suggestions have been made based on the results of the research.

Keywords