ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WEB TEKNOLOJİLERİNDE BİLİŞSEL KAPILMA DURUMLARI

Author:

Year-Number: 2019-25
Number of pages: 1735-1742
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde bilgi ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler öğrencileri direkt olarak etkilemektedir. Özellikle web teknolojilerinin sunduğu etkili uygulamalar öğrencilerin bilişsel kapılmasına neden olmaktadır. Bilişsel kapılma, bireyin teknolojik ortamlardaki mutluluğu, zamanın farkında olamadan uzun süre ortamda kalması ile bütün dikkatini o ortama vermesi ve bağlanması durumu olarak tanımlanabilir. Teknoloji, bütün bireyleri etkileyen önemli bir unsurdur. Okulöncesi eğitimden, lisansüstü eğitime kadar öğrenci, öğretmen, yönetici, aile bu süreçten etkilenmektedir. Üniversite öğrencilerinin yoğun bir şekilde web ortamının sunduğu birçok uygulamaların içerisinde olduğu ve etkilendiği dikkate alındığında, web teknolojilerindeki uygulamalara ilişkin durumlarının belirlenmesinin alana nitelikli bilgiler kazandıracağı umulmaktadır. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin web teknolojilerine ilişkin bilişsel kapılma durumlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmaya bir devlet üniversitesindeki okulöncesi eğitiminden 62, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümünden 27 birinci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 89 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Bilişsel kapılma ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda bilişsel kapılmanın zevk ve zaman boyutlarında en yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Bilişsel kapılmanın cinsiyet, bölüm ve internete bağlanma süresine göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Bilişsel kapılma konusunda başarı, motivasyon, okul bırakma ve sosyalleşememe gibi konularla ilişkilendiren araştırmaların yapılması önerilebilir.

Keywords

Abstract

In our day and age, rapid developments in information and technology directly affects students. The effective applications presented by web technologies specifically cause the cognitive absorption in students. Cognitive absorption can be defined as the state of happiness of the individual’s in technological environments, stays in the environment for a long time without being aware of the time and concentrates and attaches all his/her attention to that environment. Technology is an important factor in our lives to affect every individual. From pre-school to higher education levels, students, teachers, management, families are affected by technology. When we take the state of students interacting deeply with the applications of web technologies into consideration, it is hoped that determining the relationship between the students and web technologies will contribute new insights to the related fields. This research aims to analyze the cognitive absorption in students concerning web technologies. The research was conducted with survey model. The research was carried out with the participation of 89 first-year state college students consisting of 62 students with pre-school education and 27 students with computer education and instructional technologies majors. “Cognitive absorption scale” was used in this study as a data acquisition method. Arithmetic mean, standard deviation and t-tests were applied to analyze the results. As a result of this study, it was found that the cognitive absorption was at the highest level on pleasure and time subscales. It was also found that cognitive absorption did not show any correlation with gender, field of study or the Internet connection period. It is suggested to investigate the relationship between cognitive absorption and success, motivation, quitting education and anti-socialism in future studies.

Keywords