BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERINDEKİ ETKISİ: STAJYER ÇALIŞANLAR ÜZERINDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 1533-1541
Year-Number: 2019-24

Abstract

Çalışanların kişilik özelliklerinin problem çözme becerileri üzerindeki etkisi işletmeler için yadsınamaz bir gerçektir. Bir işletmede çalışanların kişilik özelliklerinin özümsenmesi ve onlara olumlu davranılması çalışanların işletmeleri için daha üst seviyede beceriler göstermesine salık verecektir. Bu doğrultuda, bu araştırmanın esas amacı Konya Organize Sanayi Bölgesinde makine ve makine parçaları imalatı yapan işletmelerde görev yapan stajyer çalışanların beş faktör kişilik özelliklerinin problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin saptanmasıdır. Bu araştırmanın önemi stajyer çalışanların kişilik özellikleri ve problem çözme becerileri ilişkilerinin anlaşılmasıdır. Bu araştırmada anket tekniği kullanılmıştır ve anketler 111 çalışan üzerinde uygulanmıştır. Bu bölümdeki analizlerde SPSS 18.0 paket programları kullanılmıştır. Araştırma analizleri yürütülürken geçerlilik ve güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizlerin neticesinde beş faktör kişilik özellikleri ve problem çözme becerileri ilişkisi olumlu olarak bulunmuştur. Ayrıca dışadönüklüğün kendine güven, değerlendirici ve düşünen yaklaşım üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur. Yumuşak başlılığın kendine güven, planlı ve düşünen yaklaşım üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur. Sorumluluğun ve deneyime açıklığın kendine güven, değerlendirici, planlı ve düşünen yaklaşım üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur. Son olarak duygusal dengenin değerlendirici yaklaşım üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The effect of five factor personality traits on problem solving skills of employees is an undeniable fact for organizations. The adoption and positive treatment of employees' personality traits in the organization will enable them to exhibit higher-level skills for their organization. In this direction, the main purpose of study is to determine the effect of five factor personality traits on problem solving skills of trainee employees working in the machinery and parts manufacturing enterprises in Konya Organized Industrial Zone. The importance of this study is to understand the relationship between trainee employees personality traits and problem solving skills. In this study, questionnaire technique has been used and questionnaires have been carried out to 111 employees. SPSS 18.0 package programs have been used in the analysis of this part. Validity and reliability, correlation and regression analysis have been used in the study when performing the research analyses. As a result of the analysis, a positive relationship was found between five factor personality traits and problem solving skills. In addition, it was found that extroversion had a significant and positive effect on self-confident approach, evaluative approach and reflective style. It was found that being compliant had a significant and positive effect on self-confident approach, planfulness and reflective style. It was found that responsibility and open to experience had a significant and positive effect on self-confident approach, evaluative approach, planfulness and reflective style. Finally, it was found that neuroticism had a significant and positive effect on evaluative approach.

Keywords