KAMU HASTANESİ ÇALIŞANLARININ OTANTİK LİDERLİK ALGILARININ SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI

Author:

Number of pages: 1487-1501
Year-Number: 2019-24

Abstract

Bu çalışma; hastane çalışanlarının otantik liderlik algı düzeylerini ve bazı demografik unsurların otantik liderlik algısında anlamlı farklılıklara yol açıp açmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma; Kırıkkale ilindeki bir kamu hastanesinde görev yapan hastane çalışanlarını kapsamaktadır. Çalışmada Walumbwa ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen, Tabak ve arkadaşları (2012) tarafından da Türkçe’ye uyarlanan “Otantik Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 16 ifade ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; ilişkilerde şeffaflık, öz-farkındalık, içselleştirilmiş ahlak anlayışı ve karar almada bilginin dengeli değerlendirilmesi boyutlarıdır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 ile analiz edilmiştir. 410 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda; katılımcıların otantik liderlik algı düzeyleri “orta düzey” (2,76) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında ele alınan sosyo-demografik özelliklere göre çalışanların otantik liderlik algılarında anlamlı farklılıkların oluştuğu sonucu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

This study was implemented for the purpose of examining the levels of authentic leadership perceptions of hospital employees and whether some of demographic factors caused significant differences in authentic leadership perceptions or not. The study includes hospital employees working in a public hospital in the province of Kırıkkale. Developed by Walumbwa et al. (2008) and adapted into Turkish by Tabak et al. (2012); the “Authentic Leadership Scale” was used in the study. The scale consists of 16 statements and 4 dimensions. These dimensions are; transparency in relations, self-awareness, internalized moral sentiment and balanced evaluation of knowledge in decision-making. The data acquired were analyzed with the SPSS 22.0. As a result of the study which was carried out with 410 participants; it was determined that the participants had “moderate levels” of authentic leadership perceptions (2,76). In addition, it was concluded that there were significant differences in authentic leadership perceptions of the employees according to the socio-demographic characteristics discussed within the scope of the study.

Keywords