AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Number of pages: 1456-1467
Year-Number: 2019-24

Abstract

Teknolojinin günlük hayatın önemli bir parçası haline gelmesiyle birlikte bireyler tarafından bu teknolojilerin aşırı kullanımı, akıllı telefon bağımlılığı gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Çalışma hayatında bireylerin iş performanslarının dikkate alındığı düşünüldüğünde, akıllı telefon bağımlılığı ile iş performansı arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı çalışanların akıllı telefon bağımlılıklarının iş performansları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Nicel veri toplama yöntemi olan anket tekniğiyle gerçekleştirilen çalışmanın evreni, Antalya ve Burdur ilinde akıllı telefon kullanan katılımcılardır. Maddi ve zaman kısıtından dolayı evrenin tamamına ulaşılamadığı için basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 395 çalışan, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada, “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formu”, “İş Performansı Ölçeği” ve katılımcıların bazı demografik özeliklerini tespit etmek amacıyla çeşitli ifadelere yer verilmiştir. Çalışma kapsamında toplanan veriler korelasyon ve basit regresyon analizleriyle test edilmiştir. İş ve günlük hayatında akıllı telefon kullanan 395 çalışandan toplanan verilerin sonuçlarına göre; katılımcıların akıllı telefon bağımlılığının iş performansı üzerinde negatif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

As technology becomes an important part of daily life, the excessive use of these technologies by individuals causes problems such as smartphone addiction. When it is considered that the job performances of individuals are taken into consideration in the work life, researches dealing with the relationship between smartphone addiction and job performance gain importance. The purpose of this research is to determine the effect of smartphone addiction on the job performance. The population of the study, which is a quantitative data collection method, was used by smartphone participants in Antalya and Burdur. The sample of the research consists of 395 employees who were select by simple random sample because the entire population could not be reached due to material and time constraints. In the research, “Smartphone Addiction Scale-Short Version”, “Job Performance Scale” and various expressions were used to determine some demographic characteristics of the participants. The data collected in the research were tested by correlation and simple regression analysis. According to the results of the data collected from 395 employees using smartphones in business and daily life; It was determined that smartphone addiction of participants had a negative effect on job performance.

Keywords