ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ SPORCULARIN AKADEMİK BAŞARILARI İLE SPOR BAŞARILARI İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 1542-1555
Year-Number: 2019-24

Abstract

Bu araştırmayla; ortaokul öğrencilerinin amatör spor takımlarında yer almaları ve spor aktivitelerine katılmalarının akademik ders başarılarını olumlu veya olumsuz etkileyip etkilemediğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu araştırma ilişkisel tarama modeline göre yapıldı. Araştırma sürecinde Batman Üniversitesi Etik Komisyonundan onay alınmıştır. Araştırma örneklemi; 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Batman il merkezi ortaokullarında 5,6,7 veya 8. sınıfını bitiren ve en az son bir yıldır amatör spor kulüplerinde aktif antrenmanlara düzenli olarak katılan lisanslı sporcu öğrencileri kapsar. Katılımcılar, 70’i (%50,4) kız sporcu ve 69’u da (%49,6) erkek sporcu olmak üzere 139 kişiden oluşmaktadır. Yılsonu not ortalamalarına göre en düşük ve en yüksek grupta sporcu dağılımının az olduğu, sporcuların daha çok orta seviye not ortalamasına sahip oldukları söylenebilir. Sporcuların bitirdikleri sınıfların yılsonu not ortalaması ile spor başarısı arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde pozitif ilişki bulundu. Sporcuların LGS puan ortalaması ile BKİ, spor yaptıkları yıl, haftalık spor yaptıkları gün sayısı, spor başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir ilişki bulunmadı. Spor takımlarında yer almanın ve spor aktivitelerine devam etmenin akademik başarıyı düşürmediği ancak belirgin bir artışa da neden olmadığı sonucuna ulaşılabilir. Öğretmenler, öğrencileri spora yönlendirmede daha etkin rol üstlenmelidirler.

Keywords

Abstract

With this research; It is aimed to investigate whether the participation of middle school students in amateur sports teams and their participation in sports activities affect their academic success or not. This research was conducted according to the relational screening model. Approval was obtained from the Ethics Committee of Batman University during the research process. Research sample; In the 2017-2018 academic year, it covers licensed athletes who have completed 5,6,7 or 8th grade in Batman city center secondary schools and regularly participate in active training in amateur sports clubs for at least one year. The participants consisted of 139 people, 70 (50.4%) of which were female athletes and 69 (49.6%) of them were male athletes. It can be said that the distribution of athletes in the lowest and highest groups is low according to the year-end grade point averages. It can be said that athletes have a medium grade point average. A statistically low positive correlation was found between the end of year grade point averages of the athletes and their sports success. No statistically significant relationship was found between the mean LGS score of the athletes and their BMI, year of sports, number of days of sports, and sport success. It can be concluded that taking part in sports teams and continuing sports activities does not decrease academic achievement but does not cause a significant increase. Teachers should take a more active role in guiding students into sports.

Keywords