VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE OMBUDSMAN

Author :  

Year-Number: 2019-22
Language : null
Konu :
Number of pages: 1219-1226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk-İslam Devletlerinde benzer uygulamalar görülmekle birlikte, modern anlamda ombudsmanlık, 1809 tarihli İsveç Anayasası’nda parlamentoya bağlı bir müessese olarak düzenlenmiştir. Ombudsmanlığın, günümüzde çok sayıda ülkede uygulaması bulunmaktadır. Türkiye’de 1970’li yıllardan itibaren gündeme gelen ombudsmanlık, 2012 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile hukuki olarak kurulmuş ve 2013 yılından itibaren de denetim ve gözetim faaliyetlerine başlamıştır. Kurum, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. Taraflarından birisini idarenin oluşturduğu vergileme sürecinde çeşitli uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Vergi uyuşmazlıkları, idari aşamada ve yargı aşamasında çözüme kavuşturulmaktadır. Ombudsmanlık, vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yollarından birisi olup vergi uyuşmazlıklarında yargı aşamasından önce son başvuru ve şikâyet mercii olarak işlev görmektedir.

Keywords

Abstract

Although similar practices have been observed in the Turkish-Islamic States, the modern ombudsman has been organized as a parliamentary institution in the Swedish Constitution of 1809. Ombudsman's practice is nowadays in many countries. Ombudsman on the agenda since the 1970s in Turkey, was established in 2012 as a legal institution with the Ombudsman Law and from 2013 also began its audit and oversight activities. The Authority, all kinds of actions and operations of the administration and attitudes and behaviors; It is responsible for examining, investigating and giving suggestions to the administration within the scope of human rights-based justice. In the process of taxation formed by one of the parties of the administration, various disputes arise. Tax disputes are resolved at administrative and judicial stages. The Ombudsman is one of the solutions of tax disputes at the administrative stage and acts as the last application and complaint authority in the tax disputes before the judicial phase.

Keywords


 • GÜNAYDIN, H. & COŞKUN, B. (2018). “İsveç Kralı XII. Charles’ın (Demirbaş Şarl) Osmanlı

 • GÜNAYDIN, H. & COŞKUN, B. (2018). “İsveç Kralı XII. Charles’ın (Demirbaş Şarl) OsmanlıDevleti’ne İlticası (1709-1714) ve İltica Sürecinde Ülkesinde Ombudsman Görevlendirmesineİlişkin Bir Değerlendirme”, Ombudsman Akademik Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Temmuz – Aralık, ss. 15-73.

 • KARAKOÇ, Y. (2007). Genel Vergi Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara.

 • KDK, Kamu Denetçiliği Kurumu. (2019). Rehber, www.ombudsman.gov.tr/rehber-sikca-sorulan- sorular/index.html.

 • KDK, Kamu Denetçiliği Kurumu. (2019a). Kurumsal, www.ombudsman.gov.tr/hakkimizda/index.html.

 • KDK, Kamu Denetçiliği Kurumu. (2019b). Karar Örnekleri, www.ombudsman.gov.tr/index.html.

 • KIZILOT, Ş., ŞENYÜZ, D., TAŞ, M. & DÖNMEZ, R. (2008). Vergi Hukuku, 3. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.

 • KIZILOT, Ş. & KIZILOT, Z. (2011). Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 19. Baskı, YaklaşımŞENGÜL, R. (2007). “Türkiye'de Kamu Yönetiminin Etkin Denetlenmesinde Yeni Bir Kurum:Kamu Denetçiliği Kurumu”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, ss. 126-145.

 • UZ, B. (2018). “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumuna Yapılan Başvuruların Dava Açma

                                                                                                    
 • Article Statistics