FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM TASARIMININ ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ: VÜCUDUMUZU TANIYALIM ÜNİTESİ

Author :  

Year-Number: 2019-22
Language : null
Konu :
Number of pages: 1189-1199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarı, fen bilimleri dersine yönelik tutum ve öğrenmedeki kalıcılığı artırmada, öğretimin farklılaştırılmış öğretime göre ya da mevcut öğretim programında yeralan etkinliklerle yapılmasının anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ön test, son test, tekrar test ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde (I.yarıyıl) Sivas ili merkez ilçesinde bulunan bir ortaokulun 7. sınıfında eğitim gören kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 74 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Vücudumuzu Tanıyalım ünitesinin işlendiği her iki gruba da haftada 4 saat olmak üzere toplam 5 hafta ders işlenmiştir. Çalışmada, öğrencilerin akademik başarı seviyelerini ve kalıcılığı ölçmek için “Akademik Başarı Testi”, fen bilimleri dersine yönelik tutumlarını ortaya koymak için “Fen Bilimleri Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; farklılaştırılmış öğretim tasarımına göre yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarılarını ve kalıcılığı artırdığı, fen bilimleri dersine olan tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları göz önünde bulundurulduğunda Fen bilimleri dersinde farklılaştırılmış öğretim tasarımının gerçekleştirilmesine yönelik dersin niteliğine uygun öğretim programlarının geliştirilerek okullarda uygulanması konusunda teşvik edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this survey, it is aimed to specify whether there is a meaningful difference or not when teaching is done according to activities in differenciated teaching design or in existing teaching programme to raise students’ academical achievements in science lesson, attitudes towards science lesson and permanence in learning. In the survey, pretesting, posttest, retest and control group quasi experimental design were used. This survey was practiced on 74 7th grade students in a school that is in Sivas Province and were specified with convenient sampling design in 2016-2017 education year fall semester (1st term). 4 hours lesson in a week (totally 5 weeks) were taught to the subject “Knowing Our Body” for both groups. In this survey, to measure students’ academical achievement levels and their permanence and to specify their attitude towards science lesson, “Academical Achievement Test” and “Science Attitude Scale” have been used. T test and ANOVA has been used in analysis of inputs received. As a result of survey, it was concluded that teaching in compliance with differenciated teaching design raised students’ academical achievement and permanence and it affected their attitude towards science lesson positively. When survey results are taken into consideration, it is thought that it will be useful to develop teaching programs suitable for qualification of lesson to practice differentiated teaching design.

Keywords


 • Adam, P. & Dooley, B. S. (2009). “The Effect of Differentiated Instruction on a Fourth Grade

 • Adam, P. & Dooley, B. S. (2009). “The Effect of Differentiated Instruction on a Fourth Grade Science Class”, Master Thesis, Ohio University, United States.

 • Akkaş, E. (2014). “Farklılaştırılmış Problem Çözme Öğretiminin Üstün Zekâlı ve YetenekliÖğrencilerin Matematik Problemlerini Çözmelerine, Tutumlarına ve Yaratıcı Düşünmelerine Etkileri”, Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

 • Atalay, Z. Ö. (2014). “Farklılaştırılmış Sosyal Bilgiler Öğretiminin Üstün Zekalı ÖğrencilerinAkademik Başarı Tutum Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılıklarına Etkisi”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Avcı, S. & Yüksel, A. (2014). Farklılaştırılmış Öğretim Teori ve Uygulama,.Nobel Yayıncılık,Ankara.Barış, Sarısoy. http://ogrenmeyoldasi.weebly.com/bar305351-sar305soyblog/archives/07-2014 .

 • Beler, Y. (2010). “Farklılaştırılmış Öğretim Ortamının Sınıf Yönetimine ve ÖğrencilerinAkademik Başarısına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Boerger, M. V. (2005). “Differentiated Instruction in The Middle School Math Classrooms: A Case Study”, Master Thesis, Pacific Lutheran University.

 • Çalıkoğlu, S. B. (2014). “Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerde Derinlik ve Karmaşıklığa GöreFarklılaştırılmış Fen Öğretiminin Başarı, Bilimsel Süreç Becerileri ve Tutuma Etkisi”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

 • Çepni, S. (2001). Araştırma ve Proje Çalişmalarina Giriş, Erol Ofset, Trabzon.Demir, S. (2013). “Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarı,Öğrenme Yaklaşımları ve Kalıcılık Puanları Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

 • Ekinci, O. (2016). “Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Ilkokul Üçüncü Sınıf ÖğrencilerininMatematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

 • Erdoğan, C. S. (2014). “Bilimsel Yaratıcılığı Temel Alan Farklılaştırılmış Fen ve TeknolojiÖğretiminin Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Yaratıcılığına Etkisi” Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Hall, T., Strangman, N. & Meyer, A. (2003). “Differentiated Instruction and Implications for UDL Implementation”, National Center On Accessing The General Curriculum.

 • Kaplan, M. (2016). “Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemi ile İşlenen Fen Bilimleri Dersi 7. SınıfKuvvet ve Hareket Ünitesinin Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına, Bilimsel Süreç Becerilerineve Akademik Başarılarına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Karadağ, R. (2010). “İlköğretim Türkçe Dersinde Farklılaştırılmış Öğretim YaklaşımınınUygulanması: Bir Eylem Araştırması”, Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir

 • Karip, F. (2016). “Farklılaştırılmış Görsel Sanatlar Öğretiminin 7.Sınıf Öğrencilerinin AkademikBaşarı, Tutum Ve Çalışmalarına Etkisi”, Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Keçeci, G. (2014). “Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Bilimsel SüreçBecerilerine ve Tutumlarına Etkisi”, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

 • Mc Adamis, S. (2001). “Teachers Tailor Their Instruction to Meet a Variety of Student Needs”, Journal of Staff Development, 22(2): 1-5.

 • Öğretme, M. (2001). “Farklılaştırılmış Fizik Derslerinin 9. Sınıf Üstün Yetenekli ÖğrencilerÜzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Özbal, A. F. (2016). “Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Farklılaştırılmış Öğretim YaklaşımınınUygulanması: Bir Eylem Araştırması”, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık BilimleriÖzer, S. (2016). “Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin ÖğrencilerinErişilerine, Mesleki Yabancı Dil Dersine Yönelik Tutumlarına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi”, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik Testler, Pegem Yayınları, Ankara.

 • Özyaprak, M. (2012). “Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilere Yönelik Farklılaştırılmış MatematikÖğretiminin Erişi, Tutum ve Yaratıcılığa Etkisi”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

 • Powers, E. A. (2008). “The Use of Independent Study as a Viable Differantiation Technique for Gifted Learners in the Regular Classroom”, Gifted Child Today, 31(3): 57-65.

 • Richards, M. R. E. & Stuart, N. O. (2007). “Effects of Tiered Instruction on AcademicPerformance in a Secondary Science Course”, Journal of Advanced Academics, 18(3): 424-456

 • Şaldırdak, B. (2012). “Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Matematik Başarısına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Şentürk, C. (2017). “İlkokulda Uygulanan Farklılaştırılmış Öğretim Programının EtkililiğininIncelenmesi”, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya

 • Sondergeld, T. A. & Schultz, R. (2008). “Science, Standards, and Differentiation: It Realy can Be Fun!”, Gifted Child Today, 31(1): 34-40.

 • Springer, R., Pugalee, D. & Algozzine, B. (2007). “Improving Mathematics Skills of High School Students”, The Clearing House, 81(1): 37-43.

 • Suarez, D. (2007). Differentiation by Challange: Using a Tiered Program of Instruction inMathmatics. Making the Difference: Differentitation in International Schools, Eds:William Powel, Ochan Kusuma Powel, Kuala Lumpur.

 • Taş, F. (2013). “Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Bilişüstü Becerilerine veMatematik Akademik Başarılarına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

 • Tomlinson, C. A. (2007). Öğrenci Gereksinimlerine Göre Farklılaştırılmış Eğitim, Redhouse,Tomlinson, C. A., Brighton, C., Hertberg, H., Callahan, C. M., Moon, R. M., Brimijoin, K.,Conover, L. A. & Reynolds, T. (2003). “Differentiating Instruction in Response to Studenteadiness, Interest and Learning Profile in Academically Diverse Classrooms: A Review of Literature”, Journal for the Education of the Gifted, 27(2/3):119– 145.

 • Umar, Ç. N. (2014). “Karma Öğrenme Yöntemi ile Farklılaştırılmış Öğretim Ortamının ÜstünZekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Eleştirel Düşünme Becerilerine veYaratıcılıklarına Etkisi”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Washington, K. (2006). “Sixth Grade Students' Perceptions Regarding Their Performance in aDifferentiated Mathematics Instructional Model at a Selected Intermediate School”, PhD Thesis, Sam Houston State University.

 • Yabaş, D. (2008). “Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Özyeterlik Algıları,Bilişüstü Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics