FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM TASARIMININ ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ: VÜCUDUMUZU TANIYALIM ÜNİTESİ

Author:

Year-Number: 2019-22
Number of pages: 1189-1199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarı, fen bilimleri dersine yönelik tutum ve öğrenmedeki kalıcılığı artırmada, öğretimin farklılaştırılmış öğretime göre ya da mevcut öğretim programında yeralan etkinliklerle yapılmasının anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ön test, son test, tekrar test ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde (I.yarıyıl) Sivas ili merkez ilçesinde bulunan bir ortaokulun 7. sınıfında eğitim gören kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 74 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Vücudumuzu Tanıyalım ünitesinin işlendiği her iki gruba da haftada 4 saat olmak üzere toplam 5 hafta ders işlenmiştir. Çalışmada, öğrencilerin akademik başarı seviyelerini ve kalıcılığı ölçmek için “Akademik Başarı Testi”, fen bilimleri dersine yönelik tutumlarını ortaya koymak için “Fen Bilimleri Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; farklılaştırılmış öğretim tasarımına göre yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarılarını ve kalıcılığı artırdığı, fen bilimleri dersine olan tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları göz önünde bulundurulduğunda Fen bilimleri dersinde farklılaştırılmış öğretim tasarımının gerçekleştirilmesine yönelik dersin niteliğine uygun öğretim programlarının geliştirilerek okullarda uygulanması konusunda teşvik edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this survey, it is aimed to specify whether there is a meaningful difference or not when teaching is done according to activities in differenciated teaching design or in existing teaching programme to raise students’ academical achievements in science lesson, attitudes towards science lesson and permanence in learning. In the survey, pretesting, posttest, retest and control group quasi experimental design were used. This survey was practiced on 74 7th grade students in a school that is in Sivas Province and were specified with convenient sampling design in 2016-2017 education year fall semester (1st term). 4 hours lesson in a week (totally 5 weeks) were taught to the subject “Knowing Our Body” for both groups. In this survey, to measure students’ academical achievement levels and their permanence and to specify their attitude towards science lesson, “Academical Achievement Test” and “Science Attitude Scale” have been used. T test and ANOVA has been used in analysis of inputs received. As a result of survey, it was concluded that teaching in compliance with differenciated teaching design raised students’ academical achievement and permanence and it affected their attitude towards science lesson positively. When survey results are taken into consideration, it is thought that it will be useful to develop teaching programs suitable for qualification of lesson to practice differentiated teaching design.

Keywords