SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE AKILCI İLAÇ KULLANIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 1117-1134
Year-Number: 2019-21

Abstract

Bu çalışmada amaç; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin sağlık okuryazarlık (SOY) düzeyleri ile akılcı ilaç kullanım (AİK) düzeylerinin farklı değişkenler açısından belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırmada tarama modelleri arasında yer alan kolay örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler, 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da öğrenim görmekte olan 383 kız, 105 erkek olmak üzere 488 öğrenciye uygulanan ölçekler aracığıyla toplanmıştır. SHMYO öğrencilerinin SOY düzeylerinin belirlenmesinde Sorensen ve diğerleri (2013) tarafından geliştirilen sonrasında Toçi ve diğerleri (2013) tarafından tekrar düzenlenen Türkçeye uyarlaması ise Temel ve Aras (2017) tarafından yapılan “Sağlık Okuryazarlığı Tanılama Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği .92, bu çalışmada ise .93 olarak belirlenmiştir. SHMYO öğrencilerinin AİK düzeyleri ise Demirtaş ve diğerleri (2018) tarafından geliştirilen “Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği” kullanılarak tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği .79, bu çalışmada ise .85 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin SOY puan ortalamalarının cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü, ekonomik durum, mezun olunan okul türü ve branş değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği, anne ve baba eğitim durumu, ikamet yeri değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği; AİK puan ortalamalarının sınıf düzeyi ve branş değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği, cinsiyet, öğretim türü, ekonomik durum, anne ve baba eğitim durumu, ikamet yeri ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık göstermediği; SOY ve AİK toplam puanı arasında pozitif yönde düşük düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the health literacy levels and rational drug use levels of the Vocational School of Health Services students’ in terms of different variables and to determine the relationship between them. The easy sampling method, which is among the screening models, was used in the research. The data of the study were collected by using the scales applied to 488 students (383 female, 105 male) who were studying in Sivas Cumhuriyet University Vocational School of Health in the spring semester of the 2018-2019 academic year. In order to determine health literacy levels of Vocational School of Health students’, “Health Literacy Diagnostic Scale” was used, which was developed by Sorensen et al. (2013), the scale was edited again by Toçi et al. (2013) and then the scale was adapted to Turkish by Temel and Aras (2017). The reliability of the scale was .92 and .93 in this study. The rational drug use levels of Vocational School of Health students’ were determined using the “Rational Drug Use Scale” which developed by Demirtaş et al. (2018). The reliability of the scale was .79 and .85 in this study. The level of health literacy scores of students have significant difference, according to gender, grade level, type of education, economic status, type of school graduated and field of study variables. The level of health literacy scores of students have not significant difference, according to mother and father education level, place of residence variables. The level of rational drug use scores of students have significant difference, according to grade level and field of study. The level of rational drug use scores have not significant difference, according to gender, type of education, mother and father educational level, places of residence and type of school gratuated. It was found that there was a positive low level correlation between health literacy and total score of rational drug use.

Keywords