HALKIN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 1143-1149
Year-Number: 2019-21

Abstract

Amaç: halkın organ bağışına ilişkin düşüncelerini öğrenmek ve sosyo demografik değişkenler arasındaki farklılığı belirlemektir. Yöntem: Çalışmanın evrenini X ilinde 18 yaşını doldurmuş araştırmaya katılmaya gönüllü bireyler oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde basit rastgele örnekleme yöntemi seçilmiş olup 225 bireye ulaşılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, ilk bölümde katılımcıların sosyo demografik özelliklerinden oluşan anket formu, ikinci kısımda ise Kubat (2014)’ın çalışmasında kullanmış olduğu 12 soruluk halkın organ bağışına ilişkin görüşlerine yönelik anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular Çalışma sonucunda, sosyo -demografik değişkenler ile halkın organ bağışına ilişin düşünceleri arasında farklılıkların gözlendiğini saptanmıştır. Sonuç olarak, halkın organ nakli ve bağışına yönelik olarak bilgi ve algı düzeylerinin farklı çalışmalarla incelenmesi ve var olan endişe, korku ve güvensizlik duygularının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Aims: To learn the thoughts of people about organ donation and to determine the differences between socio-demographic variables and the thoughts of people about organ donation. Methods: The population of the study consists of voluntary individuals who are 18 years of age in the province of X. A simple random sampling method was chosen, and 225 individuals were reached. As a data collection tool, in the first part, a questionnaire consisting of socio-demographic characteristics of the participants and in the second part, the questionnaire used for the opinions of the public about the organ donation consisting of 12 statements that Kubat used in the study were used. Descriptive statistical methods, independent samples t-test and one-way analysis of variance were used to analyze the data. Results: As a result of the study, it was found that differences were observed between socio-demographic variables and people's thoughts about organ donation. Conclusion: As a result, it is necessary to investigate the level of knowledge and perception of the people about organ transplantation and donation with different studies and to eliminate the feelings of anxiety, fear and insecurity.

Keywords