Bir Rekabet Aracı Olarak E-Lojistik ve Türkiye’deki Uygulamaları

Author:

Year-Number: 2019-20
Number of pages: 960-976
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde işletmelerin küresel pazarlarda rekabet avantajı kazanabilmeleri, ürün ve hizmetlerde hız, maliyet ve kalite unsurlarına odaklanmalarını gerektirmektedir. Bu anlamda, lojistik süreçlerde işlemlerin hızlı, düşük maliyetli ve kaliteli olarak yapılabilmesi için e-lojistik kullanımına gerek duyulmaktadır. Küreselleşmenin artması, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve müşterilerin artan beklentileri sonucu ortaya çıkan kavramlardan biri de e-lojistiktir. E-lojistik, lojistik süreçlerde bilişim teknolojilerinin kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Lojistik süreçlerde kullanılan bilişim teknolojileri sayesinde, müşterilere daha etkin ve profesyonel hizmetler sunmak mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle, lojistik alanında faaliyet gösteren işletmeler için e-lojistik bir rekabet aracı olarak görülmektedir. Bu çalışmada, bir rekabet aracı olarak e-lojistik ayrıntılı bir şekilde ele alınmakta ve e-lojistiğin Türkiye’deki uygulamaları incelenmektedir. Bu sayede, bir rekabet aracı olarak e-lojistiğin öneminin anlaşılmasına katkıda bulunulacaktır. Ayrıca Türkiye açısından e-lojistik uygulamalarının durumu belirlenecek ve bu doğrultuda birtakım önerilere yer verilecektir.

Keywords

Abstract

Nowadays, in order to gain competitive advantage in global markets, companies need to focus on speed, cost and quality in products and services. In this sense, it is necessary to use e-logistics in order to carry out operations in logistics processes as fast, low cost and high quality. One of the concepts that emerged as a result of increasing globalization, developments in information and communication technologies and increasing expectations of customers is e-logistics. E-logistics is defined as the use of information technologies in logistics processes. Thanks to the information technologies used in logistics processes, it has become possible to provide more efficient and professional services to customers. For this reason, e-logistics is seen as a competitive tool for enterprises operating in the field of logistics. In this study is discussed in detail in e-logistics as a competitive tool and e-logistics applications in Turkey are examined. This will contribute to the understanding of the importance of e-logistics as a competitive tool. It will also determine the status of e-logistics applications in terms of Turkey and in this direction will be given to a number of suggestions.

Keywords