Kamusal Hizmetlerde Kuşak Farklılıklarının Örgütsel Bağlılık Bağlamında İncelenmesi: X Ve Y Kuşağı Güvenlik Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

Author:

Number of pages: 296-303
Year-Number: 2019-16

Abstract

Bu araştırmada; X ve Y kuşağı güvenlik çalışanlarının, örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığında çalışan personel örneklem olarak seçilmiştir. Örneklemden toplam 406 anket verisi toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, X kuşağı güvenlik görevlilerinde normatif bağlılık ve duygusal bağlılığın demografik özelliklere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaşmadığı görülmektedir (p>0.05). Y kuşağı güvenlik çalışanlarının normatif bağlılık düzeyleri büyüdüğü yere göre; toplam örgütsel bağlılık puanları ise büyüdüğü yer ve medeni duruma göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaşmaktadır (p<0.05). Bunun dışındaki tüm örgütsel bağlılık boyut puanları ve toplam puanları, araştırmada bakılan demografik özellik gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaşmamaktadır (p>0.05). X ve Y kuşaklarının örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Çalışmanın sonuçlarına göre, güvenlik hizmetlerinde kuşak farklılıklarının yeterli düzeyde etkili olmadığı ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate the organizational commitment levels of X and Y generation security workers. For this purpose, the personnel working in the general command of the gendarmerie were selected as samples. A total of 406 survey data were collected from the sample. The data were analyzed with SPSS 17.0 program. According to the findings of the study, it was observed that normative commitment and emotional commitment did not differ significantly according to demographic characteristics in security guards of Generation X (p> 0.05). The normative commitment levels of generation Y security workers are based on where they grow; Total organizational commitment scores differed significantly by place and marital status (p <0.05). All organizational commitment scores and total scores were not statistically different from the demographic characteristics of the study (p> 0.05). The difference between the organizational commitment levels of the X and Y generations was not statistically significant (p> 0.05). It can be stated that generational differences are not effective in security services.

Keywords