Türkiye’de İşgücüne Katılım Oranı İle Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişkinin Boyutu

Author:

Number of pages: 238-245
Year-Number: 2019-15

Abstract

Değişen dünya koşullarında bir yandan nüfusun artması, diğer yandan iletişim ve teknolojinin gelişmesiyle yeni meslekler ve iş kolları ortaya çıkmıştır. Daha çok vasıf gerektiren bu işler, işverenlerin işgücü tercihlerinde de kendini göstermiştir. Rakiplerine karşı rekabet edilmek için verimliliği artırmanın ön koşul olduğu bilincinde hareket eden işverenler, işgücü talep ederken eğitimli (diplomalı) bireyleri tercih eder duruma gelmiştir. Araştırmanın amacı gelişen teknoloji ile birlikte, işverenlerin işgücü talebinde eğitimin oynadığı rolü ortaya koymaktır. Bu bağlamda Türkiye’de 2014-2017 yılları arasındaki on iki aylık veriler kullanılarak eğitim seviyesi le işgücüne katılım arasındaki ilişkinin ampirik analizi yapılmıştır. Ampirik analizler ‘PASW for Windows version 18’ ile yapılmıştır. Araştırma sonucu, elde edilen bulgulara göre; eğitim düzeyine göre iş gücüne katılım oranı ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In the changing world conditions, new occupations and business lines have emerged with the increase of population and the development of communication and technology on the other hand. These jobs, which require more skills, have also manifested themselves in employers' labor force preferences. Employers who are aware of the fact that it is a prerequisite to increase productivity in order to compete against competitors, have come to the preference of trained (diplomaed) individuals when demanding labor. The aim of the research is to reveal the role of education in employer demand in labor force with developing technology. In this context, an empirical analysis of the relationship between participation at the educational level and labor force is made by using twelve months of data between the years of 2014-2017 in Turkey. Empirical analyzes were performed with ‘PASW for Windows version 18’ According to the findings, there was a significant difference between the average level of participation in the workforce and the level of education.

Keywords