Üniversite Öğrencilerinde Zihinsel Dayanıklılık İle Üstbilişsel Farkındalık Arasındaki İlişkinin Algılanan Sosyal Destek Ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2019-15
Number of pages: 109-116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Algılanan sosyal destek, bireyin çevresinden elde ettiği sosyal ve psikolojik desteği kendisinin ne kadar algıladığıdır. Zihinsel dayanıklılık, mükemmel performansa ulaşmayı ve bunu sürdürebilmeyi sağlayan psikolojik güçtür. Yaşam doyumu ise insanın yaşamla ilgili inanç ve değerlendirmelerinin toplamı veya insanın hayatıyla ilgili genel tutumu olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan zihinsel dayanıklılık ise kuramsal kapsamı itibariyle üstbilişsel süreçler ile yakından bağlantılı gibi görünmektedir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde zihinsel dayanıklılık ile üstbilişsel farkındalık arasındaki ilişkinin algılanan sosyal destek ve yaşam doyumu üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini 18-24 yaş aralığında 93 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği ile Üstbilişsel Farkındalık Envanteri kullanılmıştır. Sonuçlar SPSS 23.0 sürümü kullanılara değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Perceived social support is how much the individual perceives the social and psychological support he / she receives from the environment. Mental resilience is the psychological force that enables to achieve and sustain excellent performance. Life satisfaction can be defined as the total of people's beliefs and evaluations about life or the general attitude of people about life. On the other hand, mental resilience seems to be closely related to metacognitive processes in terms of theoretical content. In this study, the effect of the relationship between mental resilience and metacognitive awareness on perceived social support and life satisfaction was investigated in university students. The sample of the study consisted of 93 university students aged between 18-24. Data collection tool, Perceived Social Support Scale, Life Satisfaction Scale, Mental Resilience Scale and Metacognitive Awareness Inventory were used. The results were evaluated using SPSS version 23.0.

Keywords