Finansal Performans Değerlendirme Kriterlerinin Ağırlıkların Hesaplanmasında Ahp ve Swara Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 1324-1332
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekabetin sıradan hala geldiği günümüz şartlarında işletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için yapacakları stratejik adımlarda performans değerlendirmesin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Gerek bireysel, gerekse de sektörel bazda yapılan finansal performans değerlendirmeleri işletmelerin gelecek planlarına yön vererek, rekabet gücünü artırmaktadır. İşletmenin sektörel performansının ve faaliyetlerin ölçülmesinde finansal oranlar değerlendirme kriteri olarak alınmakta ve çok kriterli karar verme yöntemleri performans analizlerinde kullanılmaktadır. Performans analizi yaparken, analize dahil edilen kriterler ve bu kriterlerin ağırlık oranlarının hesaplanması da analiz kadar önem arz etmektedir. Finansal performans değerlendirme kriterlerinin ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılan birçok yöntem vardır. Çalışmada BİST’ te inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal performans kriterlerinin ağırlıklarının belirlenmesinde, uzun zamandır kullanılan AHP yöntemi ile yeni bir yaklaşım olan SWARA yöntemi karşılaştırılmıştır. Uzman kişilerden edinilen bilgiler ışığında iki yöntemle analizler yapılmış ve çıkan sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

In today's conditions where the competition is still common, performance evaluation has become mandatory for the strategic steps to be taken by the enterprises in order to continue their existence. Financial performance evaluations, both on individual and sectoral basis, increase the competitiveness of the enterprises by directing their future plans. Financial ratios are taken as evaluation criteria for measuring the sectoral performance and activities of the enterprise and multi-criteria decision making methods are used in performance analysis. When performing performance analysis, the criteria included in the analysis and the calculation of the weight ratios of these criteria are also important. There are many methods used to determine the weights of the financial performance evaluation criteria. In the study, in the determination of the weights of the financial performance criteria of the companies operating in the construction sector in the BIST, a new approach, the SWARA method, has been compared with the long - standing AHP method. In the light of the information obtained from the experts, analyzes were made by two methods and the results were compared.

Keywords


 • Aghdaie, M. H., Zolfani, S. H. & Zavadskas, E. K. (2013). Decision making in machine tool selection:

 • Aghdaie, M. H., Zolfani, S. H. & Zavadskas, E. K. (2013). Decision making in machine tool selection:An integrated approach with SWARA and COPRAS-G methods. Engineering Economics, 24(1): 5- 17.

 • Amile, M., Sedaghat, M., Poorhossein, M. (2013), “Performance Evaluation of Banks using FuzzyAHP and TOPSIS, Case study: State-owned Banks, Partially Private and Private Banks in Iran”, Caspian Journal of Applied Sciences Research, 2(3).

 • Aytaç Adalı, E. ve Tuş Işık, A.(2017). “Bir Tedarikçi Seçim Problemi İçin SWARA ve WASPASYöntemlerine Dayanan Karar Verme Yaklaşımı”. International Review of Economics and Management, Volume 5, Number 4, 56-77.

 • Bedir, N., ve Eren, T.,(2015). “AHP-PROMETHEE Yöntemleri Entegrasyonu ile Personel SeçimProblemi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama”. Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4, 46-58.

 • Can, G.F., Delice E. K., Özçakmak, B.C. (2017). Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Oturma Düzeneği Seçimi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5 (ÖS: Ergonomi2016), 213-225.

 • Çakır, E.,(2017) “Kriter ağırlıklarının SWARA – Copeland yöntemi ile belirlenmesi: Bir üretimişletmesinde uygulama”. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1): 42- 56.

 • Ergün Bülbül, S., ve Köse, A.,(2016). “Türk Sigorta Sektörünün Promethee Yöntemi İle FinansalPerformans Analizi”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(1),ss. 187-210

 • Gümüş, U.T, Can Öziç,H., Evlimoğlu, U., Sezer, D.(2018). Ulaşım Sektöründeki Firmaların AHP Ve TOPSİS Yöntemi İle Değerleme Sonuçlarının Borsa Getirileri İle Analizi. IKSAD Yayınevi.

 • Joshi, R., Banwet, D.K., Shankar, R. (2011). “A Delphi-AHP-TOPSIS based Benchmarkingframework for performance improvement of a cold chain”, Expert Systems with Applications, 38 (8), 10170-10182.

 • Keršuliene, V., Zavadskas, E. K. & Turskis, Z. 2010. Selection of rational dispute resolution methodby applying new stepwise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of Business Economics and Management, 11(2): 243–258.

 • Karabašević, D., Stanujkić, D.,Urošević, S. ve Maksimović, M. (2016). An Approach to PersonnelSelection based on SWARA and WASPAS Methods. Journal of Economics, Management and Informatics, 7(1), 1–11.

 • Lin, M.-C., Wang, C.-C., Chen, M.-S., Alec Chang, C., (2008), Using AHP and TOPSIS approaches in customer-driven product design process, Computers in Industry, 59, p.17-31

 • Ömürbek, N., ve Şimşek, A.(2014). “Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Analitik Ağ Süreci YöntemlerindeGrup Kararı Verilmesi Aşamasına İlişkin Bir Örnek Uygulama”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı:22.

 • Özbek, A.,(2018). “BİST’te İşlem Gören Faktoring Şirketlerinin Mali Yapılarının Çok Ölçütlü KararVerme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi”. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F, Yönetim Ve Ekonomi, 25(1),29-53.

 • Saaty, T. L. (1990). “How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process”, European Journal of Operational Research 48:s.9-26.

 • Samut, P. (2016). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İki Aşamalı Çok Kriterli KararVerme ile Performans Değerlendirmesi: AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Entegrasyonu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (4),s.57-67.

 • Supçiller A.A., Çapraz O., (2011). AHP-TOPSIS Yönetimine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 13, s.1-22.

 • Stanujkić, D, Djordjević, B.& Karabašević, D. (2015). Selection of candidates in the process ofrecruitment and selection of personnel. QUAESTUS Multidisciplinary Research Journal, 7: 53–64

 • Tayyar, N., Akcanlı, F., Genç, E., Erem, I. (2014), “BİST’ te Kayıtlı Bilişim ve teknoloji AlanındaFaaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişki Analizi (GİA) Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, s.28-30

 • Zolfani S.H. ve Zavadskas, E.K. (2013). Sustainable Development of Rural Areas’ Building Structures Based on Local Climate. Procedia Engineering, 57, 1295 – 1301.

 • Zolfani, S. H., Pourhossein, M., Yazdani, M., & Zavadskas, E. K. 2017. Evaluating constructionprojects of hotels based on environmental sustainability with MCDM framework. Alexandria Engineering Journal, http://dx.doi.org/10.1016/j.aej.2016.11.002

                                                                                                    
 • Article Statistics