Örgütlerde Kişilik Özellikleri İle Whistle Blowing (Haber Uçurma) Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2018-14
Number of pages: 1248-1255
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET Ahlaki davranışlar ve uygulamalar hem çalışanları hem de yönetimi ilgilendiren konulardan birisidir. Örgütlerde kural dışı ve ahlaki olmayan uygulamaların olması çalışanların bu uygulamaları gönüllü olarak duyurulması (whlistleblowing)’ dır. Haber uçurma (whistleblowing), örgütlerde çalışanlar açısından bir ahlaki davranıştır. Bu davranışı gösteren çalışanlar örgütsel verimlilik ve gelişime katkı sağlarlar. Bu çalışmada ahlaki olmayan uygulamaların olması ve duyurulması ile ilgili olarak kişilik özellikleri arasında bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca ahlaki olmayan uygulamaları ortaya çıkaran çalışanların örgüt içindeki durumları incelenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yapılarak sonuçlar analiz edilmiştir. Araştırmada çalışanların örgüt içinde ahlaki olmayan davranış ve uygulamalara duyarsız kalmayacakları sonucuna varılmıştır. Bu durumu çalışanların, iletişim kanallarını kullanarak ve üst düzey amirlerini haberdar edecekleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

ABSTRACT Moral behaviors and practices are one of the issues that concern both employees and management. In organizations, the existence of illegal and non-ethical practices is the voluntary announcement of these practices (whlistleblowing). News whistleblowing is a moral behavior in organizations. Employees showing this behavior contribute to organizational efficiency and development In this study, it was investigated whether there is a relationship between personality traits regarding the presence and announcement of non-moral practices. In addition, it is tried to examine the status of employees who reveals non-moral practices in the organization. Qualitative research and results were analyzed. It was concluded that the employees will not be indifferent to the non-moral behaviors and practices in the organization. It has been seen that employees will use their communication channels and inform their senior supervisors.

Keywords