Stratejik Maliyet Yönetimi Açısından Hedef Maliyetleme İle Kaizen Maliyetleme Yöntemlerinin Karşılaştırması

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 1191-1200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel rekabet ortamında işletmelerin hayatta kalabilmeleri, değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmeleri ve rekabet üstünlüğünü elde edebilmeleri maliyetlerin etkin bir biçimde kontrolü ve yönetimine bağlıdır. Bu doğrultuda işletmelerin küresel rekabet ortamındaki stratejilerini belirlemek, maliyetlerin azaltılması hedefine ulaşmak amacıyla geliştirilen maliyet yönetim tekniklerinin uygulanması olarak ifade edilen stratejik maliyet yönetimi işletmeler açısından önem arz etmektedir. Rekabetin yoğun ve acımasız olduğu bu ortamda stratejik yönetim anlayışına uygun olarak hareket eden işletmeler klasik anlamdaki üretim ve maliyet sistemlerinin amaçlara ulaşmada yetersiz kaldığını görmüşlerdir. Meydana gelen bu değişim ve gelişmeler doğrultusunda modern maliyet yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlerin başlıcaları hedef maliyetleme yöntemi ile kaizen maliyetleme yöntemleridir. Hedef maliyetleme, maliyetlerin ortaya çıkmadan önce yönetilmesi prensibini benimseyen mamullerin üretilmesinde hedef maliyet olarak hedef satış fiyatından hedef kârın çıkartılması esasına dayana bir maliyet hesaplama yöntemidir. Kaizen Maliyetleme yöntemi ise üretim sürecinde maliyetlerin düşürülmesi ve israfın önlenmesine dayanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızın temel amacı stratejik maliyet yönetimi açısından modern maliyet yöntemlerinden Hedef ve Kaizen Maliyet yöntemlerinin incelenerek karşılaştırılmasıdır.

Keywords

Abstract

The ability of businesses to survive, adapt to changing world conditions and gain competitive advantage in a global competitive environment depends on effective control and management of costs. In this direction, determining the strategies of the companies in the global competitive environment is important in terms of strategic cost management enterprises expressed as the application of cost management techniques developed in order to achieve the goal of cost reduction. In this environment where the competition is intense and ruthless, enterprises operating in accordance with the strategic management concept have seen that the production and cost systems in the classical sense are inadequate in achieving the objectives. Modern cost methods have emerged in the direction of these changes and developments coming to the square. These methods are mainly targeted costing methods and kaizen costing methods. Target costing is a method of costing based on the principle that the target profit is derived from the target sales price as the target cost in the production of products adopting the principle of managing costs before they occur. The Kaizen Costing method is based on the reduction of costs in the production process and the prevention of waste. In this respect, our main aim of our study is to compare and compare the target cost and the Kaizen cost methods from the modern cost methods in terms of strategic cost management

Keywords


 • Aksoylu, S. & Dursun, Y. (2001). “Pazarda Rekabetçi Üstünlük Aracı Olarak Hedef

 • Aksoylu, S. & Dursun, Y. (2001). “Pazarda Rekabetçi Üstünlük Aracı Olarak Hedef Maliyetleme”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11: 357-371.

 • Altınbay, A. (2015). “Kaizen Maliyetleme Sistemi: Dinamik Bir Maliyet Yönetimi Sistemi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1): 103-121.

 • Bekçi, İ. & Halime, Ö. Z. A. L. (2010). “Stratejik Maliyet Yönetiminin Sağlık SektöründeUygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 2(3): 78-97.

 • Bozdemir, E. &Orhan, M. S. (2011). “Maliyet Kontrol Aracı Olarak Hedef Maliyetleme YöntemininTürk Otomotiv Sanayinde Uygulanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2): 163-179.

 • Brokemper, A. (1998). Strategieorientiertes Kostenmanagement- Strukturelle Kostentreiber alsBestimmungsgrössen der Kostenstruktur, Controlling, 10.Jg.,Heft:5, Verlage C.H. Beck Vahlen, München-Frankfurt a.M., September/Oktober-, pp. 276-284.

 • Bursal, N. & Ercan, Y. (2002). Maliyet Muhasebesi ( 9. Baskı), Der Yayınları, İstanbul.

 • Cooper R. & Kaplan R. S. (1998). Cost & Effect, Harvard Business School Press,Boston.

 • Cooper, R. (1996). “Look Out, Management Accountants”, Strategic Finance, 77(11):p. 20.

 • Cooper, R. & Slagmulder, R. (1998). “What is Strategic Cost Management”, ManagementAccounting: Official Magazine of Institute of Management Accountants. 79(7), January): 14-15.

 • Cooper, R. & Slagmulder, R. (1999), “Develop Profitable New Products With Target Costing”, Sloan Management Review. 40(4): pp. 23.

 • Dekker, H. & Smidt, P. (2003). “A Survey of The Adoption and Use of Target Costing in Dutch Firms”, International Journal of Production Economics, 84(3): 293-305.

 • Hansen, D. R. & Mowen, M. M. (2000). Cost Management: Accounting and Control (Third Edition), South Western Coll. Pub, Cincinnati, Ohio.

 • Hitt, M. A.; Ireland. R.D.; Hoskisson, R. E. (2005). Strategic Management: Competitiveness and Globalization Concepts ( 6th Edition), Thomson/South Western, Ohio.

 • Horváth, P.; Niemand, S.; Wolbold, M. (1993). Target Costing: State-of-The-Art-Report. Consortium Advanced Manufacturing International

 • Kaplan, R.S. & Atkinson, A. A., (1998),.Advanced Management Accounting (Third Edition), :Prentice Hall Int,Inc, New Jersey.

 • Karahan, M. (2018). “Hedef Maliyetleme: Halı İşletmesinde Bir Uygulama”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65): 366-382.

 • Karcıoğlu, R. (1997). “Yeni Bir Yönetim Aracı Olarak Hedef Fiyata Göre Maliyetleme Yöntemi”, Pazarlama Dünyası, 11 (64): 4-8.

 • Karcıoğlu, R. (2000). Stratejik Maliyet Yönetimi, Aktif Kitapevi, Erzurum.

 • Kutay, N. & Akkaya, G. C. (2000). “Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 15(2): 1-15.

 • Monden, Y. & John L. (1993). “How A Japanese Auto Maker Reduces Cost”, Management Accounting, August: 22-26.

 • Monden, Y. (1995). Cost Reduction Systems: Target Costing and Kaizen Costing, Productivity Press, Potland, Oregon.

 • Okutmuş, E. & Ergül, A. (2013). “Konaklama İşletmelerinin Yiyecek İçecek Faaliyetlerinde TedarikZinciri Maliyetlerinin Hedef Maliyetleme İle Birlikte Uygulanması”, Journal of Yasar University. 8(32): 5409-5432.

 • Özkan, A. & Aksoylu, S. (2002). “Kaizen Ve Faaliyete Dayalı Maliyetlemenin Birlikte Uygulanabilirliği”, Muhasebe Bilim Dünyası, 4(3): 49-64.

 • Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques For Analyzing Industries and Competition, Free Press, New York.

 • Schmelze, G.; Geier, R.; Buttross, T. E. (1996). “Target Costing at ITT Automotive”, Strategic Finance, 78(6): 26.

 • Shank, J. K. & Govindarajan, V. (1993). Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive Advantage, The Free Pres,New York.

 • Stefanović, R. J. & Knežević, V. (2017). “Cost Accountıng As A Relıable Source Of InformatıonFor Company Management”, Economıc Polıcy For Smart, Inclusıve And Sustaınable Growth,http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/CONFERENCE-PROCEEDINGS.pdf, (E.T. 15.02.2018).

 • Şakrak, M. (1997). Maliyet Yönetimi, Yasa Yayınevi, İstanbul.

 • Türk, Z. (2013). “ Geleceğin Maliyetlerinin Kontrolünde Yeni Bir Yaklaşım: Hedef Ve KaızenMaliyetleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1): 199-214. Worthy, F. S. & Fefer, M. D. (1991). “Japan's Smart Secret Weapon”, Fortune, 124(4): 72-75.

 • Yükçü, S. (1999). Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi ( 4. Baskı), Cem Ofset, İzmir.

                                                                                                    
 • Article Statistics