Türkiye'de Ayrılık Kaygısı Konusunda Yürütülmüş Lisansüstü Tezler: Bir Döküman İncelemesi

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 1030-1036
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de ayrılık kaygısı konusunda yürütülmüş lisansüstü tez çalışmaları incelenmiştir. Tezlere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ulusal Tez Merkezi’nden erişim sağlanmıştır. İncelenen tüm tezler belirli kriterlere göre doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. Ayrılık kaygısıyla ilgili olarak yürütülmüş olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi amacıyla araştırmacı tarafından öncelikle tez inceleme formu oluşturulmuştur. Bu forma göre tezler araştırma modeline göre, çalışma gruplarına göre, kullanılan veri analiz yöntemlerine göre ve tezlerde ele alınan değişkenlere göre incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. İçerik analizi sonucunda belirli temalar oluşturulmuş ve bu temalara ilişkin frekans ve yüzdeler hesaplanmış ve tablolar halinde sunulmuştur. Buna göre ayrılık kaygısı konusunda yürütülen lisansüstü tezlerin neredeyse tamamı (43, %95,56) nicel desende ve betimsel (32, %71,12) modeldedir. Bununla beraber, son yıllarda deneysel çalışmalarda artış görülmektedir. Nitel desende yalnızca 2 çalışmaya rastlanmıştır. Ayrılık kaygısı konusunda en fazla çalışılan gruplar sırasıyla yetişkinler (19, %38), ebeveynler (9, %18) ve okul öncesi dönemdeki çocuklardır (9, %18). Lisans/ lisansüstü öğrenciler (5, %10) bu sırayı takip etmekte; en az sayıda çalışmanın ise ilkokul öğrencileri (4, %8) ve evli bireylerle (4, %8) yapıldığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, dissertation thesis have been conducted separation anxiety in Turkey were examined. Theses were accessed by the Council of Higher Education Thesis Center. All the theses examined were examined according to certain criteria by document analysis method. In order to examine the master's and phd dissertation carried out in relation to separation anxiety, a thesis review form has been created by the researcher. Theses were examined according to the research model and according to the study groups, according to the data analysis methods used and the variables discussed in the theses. The data obtained as a result of the examination were analyzed by content analysis. As a result of the content analysis, specific themes were created and the frequencies and percentages related to these themes were calculated and presented in tables. According to this, almost all of the postgraduate theses on separation anxiety (43, 95,56%) are in quantitative design and descriptive (32, 71,12%) models. Only 2 studies were found in the qualitative pattern. The most studied groups on separation anxiety were adults (19, 38%), parents (9, 18%) and preschool children (9, 18%). Undergraduate / graduate students (5, 10%) follow this order; the least number of studies are done with primary school students (4, 8%) and married individuals (4, 8%). There is no direct study for adolescents.

Keywords


 • Alkan M. (2007). Duygudurum ve anksiyete bozukluklarında panik-agorafobik spektrumun ve

 • Alkan M. (2007). Duygudurum ve anksiyete bozukluklarında panik-agorafobik spektrumun veerişkin ayrılma anksiyetesinin komorbiditesi ve etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İzmir.

 • Altıntaş, İ. (2009). Ayrılma anksiyetesi tanısı alan çocukların ebeveynlerinin mizaç ve karakterözellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Atlı, Ö. (2011). Panik Bozukluğu ve Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Hastalarında Co2 Duyarlılığı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

 • Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol.1 Attachment. New York: Basic Books.

 • Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental Psychology, 28: 759-775.

 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 5. Baskı. Pegem Akademi: Trabzon.

 • Çetin, B.S. (2017). Çocuklarda Ayrılık Kaygısı ile Anne-Babanın Ayrılık Kaygısı ve EbeveynliğeYönelik Tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Diriöz, P. M., Alkin, T., Yemez, B., Onur, E., ve Eminağaoğlu, P. N. (2011). Ayrılma anksiyetesibelirti envanteri ile yetişkin ayrılma anksiyetesi anketinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 22,1-13.

 • DSM-IV (The Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders-4), (2007). Ruhsalbozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı. (Çev. Ertuğrul Köroğlu). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.DSM-V (The Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders-5), (2014).Tanı ölçütleri başvuru kitabı. (Çev. Ertuğrul Köroğlu). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

 • Fırat, B. (2015). Ayrılma Anksiyetesi Belirtisi Gösteren Çocuklarda Kaygı ve Depresyon Düzeyininİncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Göksel, G.S. (2015). Üniversite Öğrencilerindeki Ayrılma Anksiyetesi ile Bağlanma Biçimleri Arasındaki İlişki. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • İmamoğlu, E.O. (1998). Individualism and collectivism in a model and scale of balanced differentiation and integration. Journal of Psychology, 132, 95-105.

 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2007). Kültürel Psikoloji: İnsan bağlamında insan ve aile. İstanbul: Evrim Yayınları.Kaldırımcı, A.T. (2014). Panik Bozukluk ve Ağrı Bozukluğu Olgularında Bağlanma Stilleri, AyrılmaAnksiyetesi, Savunma Biçimleri, Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.

 • Manicavasagar, V., Silove, D., & Curtis, J. (1997). Separation anxiety in adulthood: a henomenological investigation. Comprehensive psychiatry, 38(5), 274-282.

 • Mertol, S. (2011). Yetişkinlik Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Hastalarında Mizaç ve Karakter Özellikleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

 • Pini S., Abelli M., Shear K.M., Cardini L. Lari, Gesi,C. Muti, M. Calugi, S., Galderisi, S., Troisi, A.,Bertolino,A. (2010). Frequency and clinical correlates of adult separation anxiety in a sample of 508 outpatients with mood and anxiety disorders. Acta Psychiatr Scand,122 (1): 40-60.

 • Ruppert F. (2011). Travma, bağlanma ve aile konstelasyonları, (Çev: Fatma Zengin) (1. Baskı). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

 • Sarıkaya, N.A., Yıldız, S.& Erkaya, E. (2017). Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Ayrılık Anksiyetesi. Journal of Academic Research in Nursing (JAREN), 3(1):9-12.

 • Shear M.K., Jin R., Ruscio A.M., Walters E.E., Kessler R.C. Prevalance and correlates of estimatedDSM-IV child and adult separation anxiety disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Am J Psychiatry, 2006; 163: 1074-83. [CrossRef

 • Silove, D., Slade, T., Marnane, C., Wagner, R., Brooks, R., & Manicavasagar, V. (2007). Separation anxiety in adulthood: dimensional or categorical. Comprehensive Psychiatry, 48(6), 546-553.

 • Şirin, I. (2015). Annenin çocuğuna karşı aşırı korumacı tutumuyla annenin çocukluk çağında yaşadığıayrılık anksiyetesi travması arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Beykent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

 • Yeşilyurt, S. (2014). Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğunda Anksiyete Duyarlılığı Ve GüvenceArama Davranışının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

 • Yıldız, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin geçmişte yaşadıkları ayrılık kaygısı ile bağlanma stilleriarasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.

                                                                                                    
 • Article Statistics