KOBİ’lerin Finansman İhtiyaçlarına Kaynak Sağlamada Banka Kredileri Farkındalık Düzeyleri ve Kredi Başvurularında Karşı Karşıya Kaldıkları Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma: Eskişehir Bölgesi

Author:

Year-Number: 2018-12
Number of pages: 648-663
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkeler açısından ekonomilerinin büyümesi global dünyaya uyum sağlaması, mali sektör ve reel sektör arasında birlikte gerçekleştirilebilecek faaliyet hacmini de artacaktır. Bu iki sektörün sistemde birbirlerinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Mali sektörün temel işlevi ekonomi için önemli olan reel sektöre ve KOBİ’lere fon akışının gerçekleştirilmesidir. Özellikle ülkeler ekonomik canlılığın sürekliliği noktasında KOBİ’lerin finansmana ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için gerekli teşvikleri ve desteği sağlamalıdır. Unutulmamalıdır ki büyüme de özel sektörün çok önemli katkılarının olduğu ve KOBİ’lerin ekonominin ciddi dayanak oluşturduğu liberal ekonominin kurallarının işlediği süreç de reel sektör ile mali sektörün birlikte hareket etmesi gerekliliktir. Özellikle ülkemiz açısından bakıldığında üretim kapasitesi açısından KOBİ’lerin önemi büyüktür. Ancak, bilgi kısıtlılığı, yeterli sermaye sorunu, mali sistemimizin istenen büyüklüğe sahip olmaması ve kurumsal yönetim ilkelerinin gerektiği gibi uygulanmaması ve finansman ihtiyaçlarını bankalarda karşılamak isteyen KOBİ’lerin büyük işletmelere göre dezavantajlı bir konumda olmaları KOBİ faaliyetlerinin istikrarlı olarak sürekliliğine engel teşkil etmektedir. Bu nedenle küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı açık ekonomilerde KOBİ’lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde artırılması ve ülkelerin ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin katkısının yükseltilmesi noktasında karşı karıya kalınan sorunların ortaya konarak çözüme yönelik çabalar önem kazanmaktadır. Bu çalışma ile Eskişehir sanayi bölgesindeki KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına kaynak sağlamada banka kredisine başvurmaları halinde problemlerine yönelik bir anket çalışması yapılarak KOBİ’ler ve bankalar açısından avantaj ve dezavantajların ortaya konabilmesi amaçlanmıştır

Keywords

Abstract

In terms of countries, the growth of the economies will adapt to the global world and the volume of activity that can be realized together between the financial sector and the real sector will increase. These two sectors can not be thought apart from each other in the system. The main function of the financial sector is to realize the flow of funds to the real sector and SMEs, which is important for the economy. In particular, countries should provide incentives and support for SMEs to easily meet their financing needs at the point of continuing economic vitality. It should not be forgotten that growth is a very important contribution of the private sector and that the process of the liberal economy, which the economy of the SMEs is based on, is the process that the real sector and the financial sector must act together. Especially when viewed from the perspective of our country, the importance of SMEs is great in terms of production capacity. The fact that SMEs who are willing to meet their financing needs in the banks are in a position to be disadvantaged compared to large enterprises, which impedes the stable continuity of SME activities. For this reason, efforts to solve the problems faced in the point of raising the competitiveness of SMEs at international level and increasing the contribution of SMEs in economic growth of countries in open economies sensitive to small business needs are gaining importance. With this study, it is aimed to be able to demonstrate advantages and disadvantages in terms of SMEs and banks by conducting a questionnaire survey on the problems of SMEs in Eskişehir industrial zone if they apply to the bank credits without funding..

Keywords