60-72 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Benlik Algılarının Bazı Değişkenler ve Motivasyon Düzeyi İle İlişkisinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2018-12
Number of pages: 606-620
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma 60-72 Aylık okul öncesi dönem çocuklarının benlik algılarının çeşitli değişkenler ve çocukların motivasyon düzeyleri ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Trabzon ilinin Ortahisar merkez ilçesinde bulunan resmi ilköğretim okullarının anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylık çocuklar oluşturmaktadır. Evrenden tesadüfi küme örnekleme formülü kullanılarak belirlenen 300 çocuk örneklemi oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu”, “Demoulin Benlik Algısı Ölçeği” ve “Okul Öncesi Çocuklar İçin Motivasyon Ölçeği (DMSQ18)” aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; çocukların benlik algılarının kardeş sayısı, doğum sırası, okul öncesi eğitim süresi, aile türü, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, anne çalışma durumu, annenin mesleği ve babanın mesleği değişkenlerine göre farklılık gösterdiği (p<0.05); cinsiyet değişkenine göre ise farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0.05). Ayrıca çocukların benlik algıları ile motivasyon düzeyleri arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde ilişki saptanmıştır. Bu durumda olumlu benlik algısına sahip, kendini tanıyan, yapabileceklerinin farkında olan çocukların motivasyon düzeylerinin de yüksek olduğu yorumu yapılabilir.

Keywords

Abstract

The study is conducted to investigate the relationships between 60-72-month early childhood children’s self-concept and some variables, and children’s motivation levels. In this study, relational screening model which is among quantitative research designs is used. Population of the study is 60-72-month childrn wheo attends the nursery classes of elementary schools and independent kindergartens at Trabzon province’s Ortahisar central district at 2017-2018 academic year. The sample consists of 300 children who are selected from population with random cluster sampling formula. Data are collected via “General Information Form”, “Demoulin Self-Concept Slace” and “The Dimensions of Mastery Questionnaire(DMQ18)”. At the end of the study; it is found that children’s self-concept differs by number of siblings, birth order, duration of early childhood education, family type, education level of mother, education level of father, mother’s employment status, mother’s and father’s occupation (p<0.05); but do not differ by gender variable (p>0.05). Furthermore, a positive and medium-level relationship has been detected between children’s self-concept and motivation levels

Keywords