Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Üniversite Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Author:

Number of pages: 288-297
Year-Number: 2018-10

Abstract

Bu çalışma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin üniversite memnuniyet düzeyini etkileyen faktörlerin varlığının yapısal eşitlik modeli ile belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 307 erkek ve 141 kız öğrenci olmak toplam 448 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, beş alt boyuttan oluşan “Öğrenci Memnuniyet Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre; öğrencilerin üniversite memnuniyetlerini en fazla etkileyen faktörün; ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, ardından sırasıyla eğitim programları ve öğretim, akademik danışmanlık ve rehberlik, öğrencilere sağlanan hizmetler ve akademik ortam ve öğrenmeyi destekleyici olanaklar olduğu görülmüştür. Modele ilişkin elde edilen değerlerin, tüm faktörlerin üniversite memnuniyet örtük değişkenini açıklamada anlamlı olduğu, modelin uyum indis değerlerinin ise kabul edilebilir değerler içinde kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the existence of the factors affecting the university satisfaction level of the students studying in Physical Education and Sports School with structural equation model. The research group of the study consists of a total of 448 students, 307 male and 141 female students participating voluntarily and studying in Batman University Physical Education and Sports School in the spring semester of 2017-2018 academic year. As a data collection tool, "Student Satisfaction Scale" composed of five sub-factors was used. According to the structural equation model results of the study, it has been observed that the factors affecting the university satisfaction of students mostly are assessment and evaluation activities followed by training programs and teaching, academic counseling and guidance, services provided to students and academic environment and the opportunities that support learning respectively. Concerning the values obtained related to the model, it has been concluded that all the factors are significant in explaining the implicit variable of university satisfaction and the compliance index values of the model are within the acceptable range of values.

Keywords