Phillips Eğrisi Yaklaşımı İle Türkiye’de Enflasyon Ve İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Author:

Number of pages: 242-249
Year-Number: 2018-10

Abstract

Bir ülkeye ait en önemli makroekonomik göstergelerden biride enflasyon ve işsizliktir. Phillips Eğrisi yaklaşımına göre işsizlikle ile enflasyon arasında ters yönlü ilişki vardır. Bu iddiadan hareketle Türkiye’de enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki araştırılmak istenmiştir. Çalışma genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk olarak giriş bölümünde konuya ilişkin tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölüm olan literatür kısmında konuyla ilgili yerli ve yabancı, farklı ülke ve dönemlere ait araştırmalara yer verilmiştir. Ampirik analiz bölümünde ise önce çalışmada kullanılan ekonometrik metodolojiye ilişkin teorik bilgilere değinilmiş, sonrasında ampirik analize ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. Çalışma 2005-2018 dönemi için; bir önceki yılın aylık verileri karşılaştırılarak yapılmıştır.Sayısal analizler için Eviews-9 programından faydalanılmıştır. Çalışmaya ait veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) web sayfasından alınmıştır. “Granger Nedenellik Analizi”, “Eşbütünleşme Testi” ve “Hata Düzetme Modeli” kullanılarak yapılan çalışmada; değişkenler arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Bunun sebebi; makroekonomik değişkenlerin tek bir faktöre bağlı olmayıp birden çok faktörün etkileyebileceği gerçeğidir. Bu bağlamda işsizlik ve enflasyon değişkenlerinin adeta birbirlerinin nedeniymiş gibi gösterilmesi çok da doğru olmayacaktır.

Keywords

Abstract

One of the most important macroeconomic indicators of a country is inflation and unemployment. According to the Phillips Curve approach, there is an inverse relationship between unemployment and inflation. These claims from the movement in Turkey was asked to investigate the relationship between inflation and unemployment. The study consists of three parts in general. First of all, the introductory chapter contains the definition of the topic. In the second part of the literature, there are some researches related to the subject, both domestic and foreign, from different countries and periods. In the empirical analysis section, the theoretical information about the econometric methodology used in the study was first mentioned, followed by the results related to the empirical analysis. For the period 2005-2018; was compared with the monthly data of the previous year. Eviews-9 program was used for analysis. The data of the study Turkey Statistical Institute (TSI) has been taken from the web page. "Granger Causality Analysis", "Cointegration Test" and "Error Correction Model" no relationship was found between the variables. The reason of this; macroeconomic variables are not dependent on a single factor but can affect multiple factors. In this context, it will not be very accurate to show that the variables of unemployment and inflation are almost the same as each other.

Keywords