Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Vəzifəli Şəxsinin Səlahiyyətləri Və Onların Həyata Keçirilmə Formaları

Author:

Number of pages: 1-14
Year-Number: 2015-1

Abstract

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali vəzifəli şəxsinin konstitusiya-hüquqi statusunun vacib elementlərindən biri kimi onun səlahiyyətləri təhlil edilir və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmuş həmin səlahiyyətlərin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq həyata keçirilməsi üsulları, həyata keçirilərkən meydana çıxan problemlər araşdırılır. Aparılmış təhlillərin yekunu olaraq sözü gedən səlahiyyətlərin təkmilləşdirilməsi, onların həyata keçirilməsi zamanı meydana çıxan problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına müvafiq düzəlişlərin edilməsi və Ali vəzifəli şəxsin zəruri səlahiyyətlərlə təmin olunması təklif olunur. Məqalə ali təhsil müəssisələrinin tələbələri, müəllimləri, konstitusiya hüququnun aktual problemlərindən olan unitar dövlətin tərkibində muxtar dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsi məsələləri üzərində çalışan tədqiqatçılar üçün faydalı ola bilər.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to investigate whether the perceptions of authentic leadership have an effect on In this article competences of The highest official of Nakhchivan Autonomous Republic (Chairman of Ali Mejlis) are analyzed as one of the important elements defining the constitutional-legal status of him. The application of the competences reflected in the Constitution of Nakhchivan Autonomous Republic into the laws of Azerbaijan Republic and occurrence of the problems related with it. As a result of carried out analyses amendments to acts of Azerbaijan Republic are suggested for improving the authority and elimination problems which appear during their realizing and guaranteeing superior official with necessary power. The article can be useful for university students, teachers and researchers who work one of the actual problems of constitutional law, at realizing autonomy regime in unitary state.

Keywords