Okul Öncesi Öğretmenlerinin İletişim Becerileri: Bir Olgubilim Çalışması

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-27 18:38:50.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 70-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul hayatının ilk basamağı okul öncesi eğitimdir. Bu alanda eğitim veren öğretmenlerin iletişim becerilerinin güçlü olması eğitim sisteminin başarısı için beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı farklı okul ortamlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin iletişim becerilerine yönelik görüşlerini tespit ve analiz etmektir. Araştırmanın sonucu okul öncesi öğretmenlerinin iletişim becerilerinin güçlü olduğunda mesleki yaşamlarına katkı sağlayacağı, yöneticileri ve meslektaşlarıyla olan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceği için önemli görülmektedir. Araştırmada Zonguldak İli Ereğli İlçesinde farklı okul türlerinde görev yapan öğretmenler ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma nitel desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 14 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada “içerik analizi” yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 15 sorudan oluşan “Okul Öncesi Öğretmenlerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi” görüşme formu uygulanmıştır. Katılımcılar yöneticileriyle olan iletişim durumlarını ve nedenlerini, meslektaşlarıyla olan iletişim durumlarını ve nedenlerini ve velileriyle olan iletişim durumlarını, araçlarını ve sıklığına ilişkin görüşlerini açıklamışlardır. Bununla birlikte iletişim kurarken yaşadıkları problemleri ve çözüm önerilerini de sunmuşlardır. Katılımcılardan anaokullarında çalışanlar yöneticilerinin okul öncesi mezunu olduğu için aynı dili konuştuklarını ve yöneticilerinin alanlarına hakim oldukları için uyum içinde çalıştıklarını dile getirmişlerdir. Okul öncesi öğretmeninin yöneticisiyle, velileriyle, meslektaşları ile etkili iletişim kurmasının çocuklar üzerinde olumlu sonuçlar doğurduğu, özgüveni, özsaygısı ve okula bağlılığı yüksek çocuklar olduklarını belirtmişlerdir. Çalışmanın genelinde etkili iletişim becerilerinin öğretmenler, veliler ve öğrenciler üzerinde olumlu etkilerinin yüksek olduğu belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

The first step of school life is pre-school education. Strong communication skills of teachers teaching in this field are expected for the success of the education system. The aim of this study is to identify and analyse the views of preschool teachers working in different school settings on communication skills. In the study, interviews were conducted with teachers working in different school types in Eregli District of Zonguldak Province. The research has a qualitative design. Research sample includes 14 preschool teachers. Semi-structured interview technique has been used as the data collection method. “Content analysis” has been employed in the research. In the study, the interview form "Evaluation of Preschool Teachers' Communication Skills" consisting of 15 questions was applied as a data collection tool. Participants explained their communication with their managers and the reasons for it, their communication with their colleagues and the reasons for it, and their communication with their parents, the means and frequency of it. In addition, they also presented the problems they experienced while communicating and their suggestions for solutions. Among the participants, those working in kindergartens stated that they speak the same language because their administrators are preschool graduates and that they work in harmony because their administrators have a good command of their fields. They stated that effective communication of preschool teachers with the administrator, parents and colleagues had positive results on children, and that children had high self-confidence, self-esteem, and commitment to school. Throughout the study, it was stated that effective communication skills have a high positive impact on teachers, parents and students.

Keywords