Bilim ve Sanat Merkezine Devam Eden Öğrencilerin Devamsızlıklarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-77
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-24 20:53:17.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 5174-5181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada üstün yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) devamsızlığın nedenlerine ve devamsızlığın azaltılmasına ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlamıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 2022-2023 eğitim öğretim yılında BİLSEM’e devam eden ve en çok devamsızlığı bulunan; 5 destek eğitim 1, 5 destek eğitim 2 programı öğrencisi, 5 özel yeteneklileri geliştirme (ÖYG 2) 8. Sınıf öğrencisi,  5 proje öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri elde etmek amacıyla araştırmacılarca hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu pilot çalışması için 5 öğrenciye gönderilmiştir. Öğrencilerden gelen dönütlere göre form revize edilerek düzeltmeler gerçekleştirilmiştir.  Form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların betimsel özelliklerine ilişkin sorular yer alırken, ikinci bölümde üstün yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezine devamsızlıklarının nedenleri ve çözüm önerilerine ilişkin sorular yer almaktadır. Görüşmelerin geliştirilmesi için öğrencilere randevular verilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Öğrencilere, bilim ve sanat merkezine devamsızlık nedenleri ve bu sorunun çözümüne ilişkin görüşleri sorulmuştur.  

Bilim ve sanat merkezine devamsızlık yapmanın nedeni nelerdir? Sorusunun cevapları 4 tema başlığı altında analiz edilmiştir. Fenomenolojik bir araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen, Destek 1-2 programı, ÖYG 2 ve Proje öğrencilerinin devamsızlıkla ilgili deneyimlerini ve çözüm önerilerini araştıran bir çalışma yapılmıştır. Bu araştırma, öğrencilerin devamsızlık sebeplerini anlamak ve çözüm önerilerini belirlemek üzere yapılmıştır.

Destek 1-2 programı öğrencilerinin devamsızlık nedenlerine ilişkin, zaman ve yorgunluk, ulaşım sorunları, aile ve ebeveynler ile ilgili konular ve okul/sınav hazırlığı temaları belirlenmiştir. Öğrenciler, zaman kısıtlılığı, yoğunluk, uzak konum, ebeveynlerin çalışma saatleri ve diğer aktiviteleri, özel okul ve kurslara katılım gibi sebepleri devamsızlıkla ilişkilendirmişlerdir. Çözüm önerileri arasında, gündüz saatlerinde dersler, bilsemin tek bir günle sınırlı olması, yakın bir bilsemin tercih edilmesi, okuldan erken çıkma imkanı, kurs saatleriyle uyumlu olması, servis hizmetleri gibi öneriler bulunmaktadır.

ÖYG 2 öğrencileri, LGS'ye hazırlanmaları ve zaman kısıtlılığı, ulaşım sorunları ve sınav odaklı yoğunluk gibi sebeplerle devamsızlık yaşadıklarını belirtmişlerdir. Çözüm önerileri arasında, LGS'de ek puan verilmesi, 8. sınıfta bilsemin sınırlı olması gibi öneriler bulunmaktadır.

Proje öğrencileri ise üniversite sınavına hazırlanmaları, zorlu ulaşım koşulları, zaman kısıtlılığı ve sınav odaklı yoğunluk gibi sebeplerle devamsızlık yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Çözüm önerileri arasında, servis hizmeti, bilsemin sınırlı olması veya proje hazırlanmaması gibi öneriler bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

This research aimed to determine student opinions regarding the reasons for absenteeism of gifted students at science and art centers (BİLSEM) and how to reduce absenteeism. In the research, phenomenology pattern, one of the qualitative research methods, was used. The research included those who attended BİLSEM in the 2022-2023 academic year and had the most absenteeism; 5 support education 1, 5 support education 2 program students, 5 special talent development (SDI 2) 8th grade students, and 5 project students participated. A semi-structured interview form prepared by the researchers was used to obtain data in the study. The prepared semi-structured interview form was sent to 5 students for the pilot study. The form was revised and corrections were made according to the feedback from the students. The form consists of two parts. While the first part includes questions about the descriptive characteristics of the participants, the second part includes questions about the reasons why gifted students do not attend the science and art center and their solution suggestions. Appointments were given to students to develop the interviews. The data obtained from the interviews were analyzed using the content analysis method. Students were asked about their reasons for non-attendance at the science and art center and their opinions on the solution of this problem.

What are the reasons for not attending the science and art center? The answers to the question were analyzed under 4 themes. A study was conducted using a phenomenological research method, investigating the experiences and solution suggestions of Support 1-2 program, ÖYG 2 and Project students regarding absenteeism. This research was conducted to understand the reasons for students' absenteeism and to determine solution suggestions.

Regarding the reasons for non-attendance of Support 1-2 program students, the themes of time and fatigue, transportation problems, issues related to family and parents, and school/exam preparation were determined. Students associated reasons such as time constraints, intensity, remote location, parents' working hours and other activities, and participation in private schools and courses with absenteeism. Among the solution suggestions, there are suggestions such as classes during the day, limiting the tuition to a single day, choosing a nearby tuition, the possibility of leaving school early, being compatible with course hours, and shuttle services.

ÖYG 2 students stated that they were absent due to reasons such as preparation for LGS and time constraints, transportation problems and exam-oriented intensity. Among the solution suggestions, there are suggestions such as giving additional points in LGS and limiting knowledge in the 8th grade.

Project students, on the other hand, stated that they experienced absenteeism due to reasons such as preparation for the university exam, difficult transportation conditions, time constraints and exam-oriented intensity. Among the solution suggestions, there are suggestions such as service, limited information, or not preparing a project.

Keywords