Covid-19 Pandemisi Karantina Sürecinde Yaşanılanlar: Bütüncül Çoklu Durum Çalışması

Author:

Year-Number: 2023-77
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-16 00:17:40.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 5112-5126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk amaç insanların pandemi sürecinde yaşadıkları fiziksel koşulları, yaptıkları günlük aktiviteleri, duyuşsal tepkilerini, süreçte yaşadıkları değişimleri, genel olarak karantina sürecini nasıl değerlendirildiklerini ortaya koymaktır. İkinci amaç ise bu tepkilerinin medeni durumlarına göre farklılaşıp farklışmadığını belirlemektir. Araştırmada durum çalışmalarından bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Katılımcıların karantina sürecindeki deneyimleri “yaşanan mekânın fiziksel özellikleri, günlük aktiviteler, duyuşsal tepkiler, değişimler, sürecin genel değerlendirmesi” olmak üzere tümden gelimle üretilen 5 tema altında incelenmiştir. Yaşanan mekânın fiziksel özelliklerinin pandemi sürecinde etkili olduğu; katılımcıların pandemi sürecinde günlük aktivite olarak spor, farklı hobiler, mesleki ve eğitim işleri gerçekleştirdikleri; katılımcı gruplarının her üçünde de olumsuz duyuşsal tepkilerin ağırlık kazandığı; bedensel değişimler arasında kilo alma, cilt kuruluğu, ağrılar gibi değişimlerin; davranışsal değişimler arasında fiziksel mesafe, sürekli el yıkama, kendine zaman ayırma ve online alışveriş gibi değişimlerin; bilişsel davranışlar arasında sevdiklerinin değerini anlama, yeni kararlar alma, kısa süreli planlar yapma, tasarruf sağlama ve özgürlüğün değerini anlama gibi değişimlerin; eş ile ilişkide yaşanan olumlu değişimler arasında paylaşımların artması, birbirini tanıma fırsatı, daha şefkatli ve anlayışlı olma ve sorumluluk artışının olduğu, olumsuz değişimler arasında ise kavgalar ile çocuğun bakımı konusunda yaşanan değişimlerin olduğu belirlenmiştir. Genel olarak bekâr erkek ve kadınlar yaklaşık aynı oranda fiziksel aktivitede bulunurken evli çiftlerde erkekler daha çok sporla, kadınlar ise, hobileriyle ilgilenmeyi tercih etmişlerdir. Araştırma sonucunda pandemi sürecinin hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin bulunduğu, en yüksek hissedilen duygunun kaygı olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study has two main purposes. The first aim is to reveal the physical conditions people experienced during the pandemic process, their daily activities, their emotional reactions, the changes they experienced during the process, and how they evaluated the quarantine process in general. The second aim is to determine whether these reactions differ according to their marital status. In the research, a holistic multiple case design from case studies was used. The experiences of the participants during the quarantine period were examined under 5 deductive themes: "physical characteristics of the living space, daily activities, emotional reactions, changes, general evaluation of the process". The physical characteristics of the living space are effective during the pandemic process; Participants carried out sports, different hobbies, professional and educational activities as daily activities during the pandemic; Negative affective reactions predominated in all three participant groups; Physical changes such as weight gain, dry skin, pain; Behavioral changes include physical distance, constant hand washing, taking time for oneself and online shopping; Changes in cognitive behaviors such as understanding the value of loved ones, making new decisions, making short-term plans, saving money and understanding the value of freedom; It has been determined that positive changes in the relationship with the spouse include increased sharing, the opportunity to get to know each other, being more compassionate and understanding, and increased responsibility. Among the negative changes, there are fights and changes in the care of the child. In general, single men and women engaged in physical activity at approximately the same rate, while in married couples, men preferred to engage in sports and women preferred to engage in their hobbies. As a result of the research, it was determined that the pandemic process had both positive and negative aspects, and the most felt emotion was anxiety.

Keywords