Türkiye’de Okul Öncesi Döneminde Drama Alanı Üzerine Yapılan Tezlerin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-76
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-24 11:22:10.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4957-4979
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu meta-analizde, Türkiye’de okul öncesi döneminde konusu drama olan akademik araştırmaların (2010-2021) analiz edilmesi hedeflenmiştir. Tez ve makalelerin incelenmesinde geleneksel derleme yöntemi kullanılmıştır.  Yapılan incelemeler sonucunda araştırmanın evrenini oluşturan, 976’sı lisansüstü tez 584’ü makale olmak üzere, toplamda 1560 çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise, 54 lisansüstü tez ile 48 makale olmak üzere toplam 102 araştırma oluşturmuştur. Araştırmalar derlenmiş ve döküman analizine tabi tutulmuş olup analizi betimsel teknik ile yapılmıştır. Örneklem, araştırma çeşidi, enstitüler, üniversiteler,  yayınlanan yıllara, çalışma gruplarına ve değişkenlerine göre ayrılmış Excel programı ile yüzde dağılımları ve frekansları hesaplanmıştır. Sonuç olarak; okul öncesi döneminde drama konusunu esas alan çalışmalarla ilgili olarak, en fazla yüksek lisans tezinin (50) yapıldığı, 17 araştırma ile en fazla çalışmanın 2019 yılında yapıldığı, en fazla çalışmanın 5 araştırma ile Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı, ensitütü bağlamında 24 çalışma ile en fazla Sosyal Bilimler Enstitü’lerinde çalışma yapıldığı, makale açısından 26 makale ile en fazla çalışmanın bağımsız dergilerde yayımlandığı, en fazla nicel yöntemin (71) kullanıldığı, veri toplama araçları bağlamında en fazla ölçek (49) türünün kullanıldığı, drama türleri açısından en fazla Yaratıcı Drama (50) üzerinde çalışıldığı, bağımsız değişken olarak dramanın etki ettiği  bağımlı değişkenin, genel gelişim özellikleri olduğu, çalışma grupları bağlamında ise en fazla öğrenci çalışma grubunun (49) tercih edildiği saptanmıştır. Bu sonuçlar dikkate alınarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims at analyzing the researches the subject of which is drama between the years 2010-2021. For that purpose, postgraduate dissertations and articles were examined by using compilation method. Following the researches done, 1560 researches which consisted of 976 postgraduate dissertations and 584 articles that formed the target population of the study were reached in total. The research sample formed 102 researches in total, composed of 54 postgraduate dissertations and 48 articles.

Compiled researches were subjected to documents analysis and examined by descriptive analysis technique and the researches which formed the sample were themed by their research type, the years they were done, the universities, institutes, the magazines they were published, the research methods used, data collection tools, drama types, variances and study groups. Then their frequencies and percentage disturbances were determined through Microsoft Excel. Consequently, according to the studies done about drama subject during preschool education it was determined that postgraduate dissertations (50) were done the most, 2019 was the year when the most studies (17) were done, Gazi University was the institution that did the most researches (5), The Institute of Social Sciences held the highest number of studies (24), independent magazines published the most researches (26), quantitative technique was preferred the most (71 times), as a data colleting tool, scale was used (49), creative drama was the mostly preferred type among all drama types (50), dependent variable affected by drama as an independent variable has general development features, a study group consisted of students were preferred the most (49). Some suggestions were made by considering these results.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics