Kavramsal Sanat Perspektifinden Ai Weiwei ve Toplumsal Hassasiyeti

Author :  

Year-Number: 2023-76
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-17 19:32:33.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 4939-4946
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kavramsal Sanat ile sanatçının, sanat yapıtını gösterme biçimleri ciddi değişimlere, fikirlerin öne çıkmasına ve izleyici algısında da yeniden anlamlandırılmalara neden olmuştur. Plastik sanatlar alanının tarihteki en devrimci sanatçısı olarak kabul edilen Marcel Duchamp, Sol Lewitt ve Joseph Kosuth gibi sanatçılar ile sanat eseri tuval yüzeyinden çıkmış endüstriyel malzemeleri son derece basit bir anlatımla izleyiciye sunmaya başlanmıştır. 1960’larda başlayan yeni sanat eğilimlerinden modern avangartların sanat ile yaşam arasındaki engelleri ortadan kaldırma çabaları ile sanatçı eserlerini toplumdan her düzeydeki izleyiciye ulaştırmak için sergileme çalışmaları sanatın sadece galerilerde değil aynı zamanda yaşam alanlarında olmasını doğurmuştur.

“Ai Weiwei de bu çerçevede, kavramsal sanatın sosyal, politik ve sınırlarını zorlayan bir yorumcusu olarak son 30 yılda öne çıkmaktadır. Kavramsal sanatın günümüz temsilcilerinden olan Ai Weiwei’nin eserleri, izleyicileri düşünmeye teşvik ederken aynı zamanda toplumsal sorunlara ve insan hakları ihlallerine dikkat çektirmektedir. “Ai Weiwei, bireysel özgürlükleri ön plana çıkaran muhalif bir sanatçıdır. Fotoğraf, sinema, heykel, seramik, enstalasyon, performans gibi alanlarda siyasal söylemi ağır basan işler üretmektedir. Çalışmalarında önemli insani sorunlara ve insan hakları ihlallerine dikkat çeker. Ai Weiwei’nin bireyin hakları ve ifade özgürlüğünü savunan fikirleri onu, Çin hükümeti açısından tehlike arz eden sanatçı konumuna getirmiştir. Weiwei, çağdaş sanatçıların, hayata dair meseleleri eleştirel yaklaşımla ele alması gerektiği görüşündedir”. (Avcı, 2019:21)

Bu çalışmada amaç, Kavramsal Sanat çerçevesinde Ai Weiwei’nin eserlerini analiz etmek ve sanatçının eserlerindeki sosyal hassasiyeti üzerine araştırma ve yorum yapmaktır. Çalışmada resim sanatı tarihine, kavramsal sanat literatürüne ve sanatçı Ai Weiwei’nin eser analizleri ile ortaya koyduğu kavranın incelenmesi ve sosyal olaylarda sanatçı duruşu ile ilham vermesi bakımından günümüz sanatındaki gelişmelere katkı sağlaması yönüyle önemlidir. Aynı zamanda bu çalışma, kavramsal sanatın toplumsal olaylara bakışını incelemek ve değerlendirmek amacıyla bir çerçeve sunmaktadır. Kavramsal sanatın toplumsal olaylara yaklaşımı, sanatçının toplumun üzerinde olup bitenleri anlamamızı ve toplumsal değişime nasıl katkıda bulunabileceğimize dair önemli bir perspektif sunmaktadır. Çalışmanın bulgular kısmı sanatçının “Snake Ceiling”, “Straight”, “Lego”, “Güvenli Geçiş” çalışmaları ile sınırlandırılmıştır.

Keywords

Abstract

With Conceptual Art, the way the artist displays his work of art has caused serious changes, ideas coming to the fore and re-meanings in the audience's perception. Artists such as Marcel Duchamp, Sol Lewitt and Joseph Kosuth, who are considered the most revolutionary artists of the field of plastic arts in history, began to present industrial materials that emerged from the canvas surface to the audience in an extremely simple way. The efforts of modern avant-gardes, one of the new art trends that started in the 1960s, to eliminate the barriers between art and life, and their efforts to exhibit artists' works to reach audiences at all levels of society, have led to art being not only in galleries but also in living spaces.

“In this context, Ai Weiwei has stood out in the last 30 years as a social, political and boundary-pushing interpreter of conceptual art. The works of Ai Weiwei, one of today's representatives of conceptual art, encourage viewers to think and at the same time draw attention to social problems and human rights violations. “Ai Weiwei is a dissident artist who emphasizes individual freedoms. He produces works that emphasize political discourse in fields such as photography, cinema, sculpture, ceramics, installation and performance. He draws attention to important humanitarian problems and human rights violations in his works. Ai Weiwei's ideas defending the rights of the individual and freedom of expression have made him a dangerous artist for the Chinese government. Weiwei is of the opinion that contemporary artists should address life-related issues with a critical approach.” (Avcı, 2019:21)

The aim of this study is to analyze Ai Weiwei's works within the framework of Conceptual Art and to research and comment on the artist's social sensitivity in his works. The study is important in that it contributes to the history of painting, conceptual art literature and the concept put forward by the artist Ai Weiwei through analysis of his works, and contributes to the developments in today's art in terms of inspiring him with his artistic stance in social events. At the same time, this study provides a framework to examine and evaluate conceptual art's perspective on social events. Conceptual art's approach to social events offers an important perspective on how the artist helps us understand what is happening in society and how we can contribute to social change. The findings part of the study is limited to the artist's works “Snake Ceiling”, “Straight”, “Lego”, “Safe Passage”.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics