Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddeti Önlemeye Yönelik Tedbirler

Author:

Year-Number: 2023-77
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 20:52:21.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 5025-5033
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma da kadına yönelik şiddeti incelenmekte olup, literatür taraması sonucunda elde edilen veriler temelde üç başlık altında toplanmıştır. İlk başlık altında toplumsal cinsiyet ve kadın kavramı ele alınarak, kadının cinsiyet olarak toplum içindeki yeri aktarılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde şiddet kavramı üzerinde durulmuştur. Şiddetin kadın cinayetleri ile ilişkisi, oluşumu, kadına uygulanan şiddet ve Türkiye’de şiddet, şiddetin sebepleri gibi kavramlar üzerinde durularak aktarılmıştır. Son olarak çalışma sonuç bölümü ile sonlandırılmıştır. Çalışma kapsamında ulaşılan en temel bulgu; Türkiye’de kadına olan şiddetin gün geçtikçe arttığı ve kadın cinayetlerinin içinde en temel faktörler olarak ekonomi, eğitim vb. gibi etmenlerin bulunduğu şeklindedir. Bu doğrultuda Türkiye’de kadına yönelik şiddetin engellenebilmesi amacı ile çeşitli kanunlar ve düzenlemeler yapılmaya çalışılmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, violence against women is analysed and the data obtained as a result of the literature review are basically gathered under three headings. Under the first heading, the concept of gender and women is discussed and the place of women in society as gender is tried to be conveyed. In the second section, the concept of violence is emphasised. The relationship between violence and femicides, its formation, violence against women and violence in Turkey, the causes of violence were emphasised. Finally, the study is concluded with the conclusion section. The most basic finding reached within the scope of the study is that violence against women in Turkey is increasing day by day and that there are factors such as economy, education, etc. as the most basic factors in femicides. In this direction, various laws and regulations are tried to be made in order to prevent violence against women in Turkey.

Keywords