Üçüncü Parti Lojistik Endüstrisinde Lojistik Hizmet Kalitesi Ve İlişki Gücünün Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Aracı Rolleri:Tr63 Bölgesinde Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-76
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-15 23:09:16.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 4899-4909
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pazar ortamının sürekli değiştiği bir ortamda mamul hareketi işletmeler açısından hayati bir öneme sahiptir. Lojistik mamul hareketine dayansa da etkileri çok daha geniş olmaktadır. Lojistik ağında yaşanan bir sorun dünyanın birçok yerinde hayat standartlarını etkileyebilmektedir. Küreselleşmeyle doğru orantılı olarak ilerleyen rekabet ortamında, lojistik hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için lojistik hizmet sağlayıcıları ile lojistik hizmet kullanıcıları arasındaki ilişkiye dair parametlerin belirlenmesi gerekmektedir. Parametlerin doğru belirlenmesi ve uygulanması lojistik hizmet kalitesinde artış anlamına gelmektedir. Lojistik hizmet kalitesindeki bir artış işletmeler için hayati öneme sahip olmasının yanında toplum ve yaşam standartlarında da artışa neden olmaktadır.  Lojistik hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti ilişkisinde, doğu kültürel bağlamda ilişki gücüne ilişkin bilimsel bir boşluk bulunmaktadır. Oysaki ilişki gücü müşteri memnuniyeti oluşturulmasında önemli bir etkendir.

Bu makalenin temel amacı, gelişmekte olan bir ülke bağlamında, TR63 bölgesinde lojistik hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinde ilişki gücünün aracı rolünü ve ilişki gücün müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinde lojistik hizmet kalitesinin aracı rolünü belirlemektir. Araştırmada nicel yöntemler kullanılmış ve araştırma kapsamında toplanan veriler SPSS 28 paket programı ve Process Macro programı aracılığı ile analize tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonuçları lojistik hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinde ilişki gücünün aracı rolü bulunmadığını ve ilişki gücünün müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinde lojistik hizmet kalitesinin aracı rolünün bulunduğunu ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

In an environment where the market environment is constantly changing, product movement is of vital importance for businesses. Although logistics is based on the movement of goods, its effects are much broader. A problem in the logistics network can affect living standards in many parts of the world. In a competitive environment that progresses in direct proportion to globalization, it is necessary to determine the parameters regarding the relationship between logistics service providers and logistics service users in order to improve the quality of logistics service. Correct determination and application of parameters means an increase in logistics service quality. An increase in logistics service quality is not only of vital importance for businesses, but also causes an increase in society and living standards. There is a scientific gap regarding relationship strength in the relationship between logistics service quality and customer satisfaction in the eastern cultural context. However, relationship strength is an important factor in creating customer satisfaction

The main purpose of this article is to determine the mediating role of relationship strength in the effect of logistics service quality on customer satisfaction in the TR63 region, in the context of a developing country, and the mediating role of logistics service quality in the effect of relationship power on customer satisfaction. Quantitative methods were used in the research and the data collected within the scope of the research were analyzed through SPSS 28 package program and Process Macro program. The results of the analysis revealed that relationship strength does not have a mediating role in the effect of logistics service quality on customer satisfaction, and logistics service quality has a mediating role in the effect of relationship strength on customer satisfaction

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics