Mesleki Müzik Eğitimi Kurumlarında Öğrenim Gören Bağlama Öğrencilerinin Motivasyon Düzeylerinin Karşılaştırılması

Author:

Year-Number: 2023-76
Number of pages: 4871-4882
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada mesleki müzik eğitimi kurumlarında öğrenim gören bağlama öğrencilerinin motivasyon düzeylerinin karşılaştırılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin söz konusu motivasyon düzeyleri; üniversite, fakülte, sınıf, yaş, cinsiyet ve mezun olunan lise türü değişkenleri açısından karşılaştırılarak farklılık gösterme durumu tespit edilmiştir. Araştırma betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır, tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklem grubu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Akdeniz, Erciyes, Gazi, Hitit, Niğde Ömer Halisdemir, Ondokuz Mayıs ve Ordu üniversitelerinin; Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar/Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve Devlet Konservatuarlarının Müzik Bölümlerinde öğrenim gören 137 bağlama öğrencisinden meydana gelmiştir. İlgili veriler Girgin tarafından 2015 yılında geliştirilen “Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda mesleki müzik eğitimi kurumlarında öğrenim gören bağlama öğrencilerinin başarı motivasyonu düzeylerinin, üniversite, yaş, cinsiyet ve mezun olunan lise türündeki değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiği, öğrenim görülen fakülte ve sınıf düzeyi değişkenlerinde ise farklılık göstermediği, öğrencilerin, çalışma motivasyonu düzeylerinde ise üniversite, fakülte, sınıf, yaş, cinsiyet ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The research aimed to compare the motivation levels of the bağlama students receiving vocational music education toward the baglama lesson. In this context, the motivation levels of the students were compared in terms of university, faculty, class, age, gender, and the type of high school they graduated from, and the differences were determined. The research is a descriptive field study, and it was designed in a survey model. The study group of the research consists of 137 baglama students receiving vocational music education at the undergraduate level in the Faculty of Education, Fine Arts/Music and Performing Arts Faculty at Akdeniz, Erciyes, Gazi, Hitit, Niğde Ömer Halisdemir, Ondokuz Mayıs and Ordu universities, and Music Departments of the State Conservatories in the 2022-2023 academic year. Relevant data were collected using the “Individual Instrument Lesson Motivation Scale” developed by Girgin in 2015. In line with the research findings, it was concluded that the success motivation levels of the students receiving vocational music education toward the baglama lesson differ significantly according to the variables of university, age, gender, and the type of high school they graduated, but there is no difference in the variables of the faculty and class level; however, the study motivation levels of the students differ significantly according to the variables of university, faculty, class, age, gender and the type of high school they graduated.

Keywords