Üniversite Kampüslerindeki Kent Mobilyalarının Kampüs Donatı Bilgi Sistemi ile İncelenmesi ve Yönetim Modeli Oluşturulması

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:49:36.0
Language : İngilizce
Konu : Peyzaj Mimarlığı
Number of pages: 4394-4404
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günden güne gelişme gösteren bilgisayar teknolojisi ve yazılımları ile, Coğrafi/Kent Bilgi sistemleri uygulamalarında tüm dünya çapında önemli ölçüde ilerlemeler kaydedilmiştir. CBS teknolojisi, haritaların sağladığı coğrafik, görsel, istatistiksel analizler olarak kullanıcıya sunar. Bu yönüyle, diğer bilgi sistemlerinden farklı olan CBS, sağladığı tüm bu olanaklar sayesinde, hizmet alanında ortaya çıkan durumların tanımlanmasında ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunarak stratejik planların oluşturulmasında kamu ve özel sektör tarafından çoğunlukla tercih edilmektedir. Bu araştırma, bilgi sistemi modelinin parçası olabilecek, verilere hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmayı sağlayacak, “Yerleşke Donatı Bilgi Sistemi” (YEDBİS) ile bir pilot çalışma oluşturulmuştur. Bu amaçla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Zihni Derin yerleşkesinin sınırları içerisinde bulunan Cami, Eğitim Binaları, İdari Yapılar, Kongre Merkezi, Misafirhane, Otopark, Sera alanı, Spor Alanı (Açık, Kapalı), Sosyal Etkinlik Alanı (Öğrenci Yaşam Merkezi Binası) ve Lojman çevresinde yer alan kent mobilyalarının konumları, malzeme yapıları, fiziksel özellikleri, işlevleri ve hasar durumları belirlenmiş, donatılara ait kimlik kartları oluşturularak, CBS ortamında konumsal olarak depolanmıştır. Bu verilerin çeşitli amaçlarla analiz edilmesi, sorgulamaların yapılması ve yeni verilerin elde edilmesi yönünde yararları olacaktır. Ayrıca bütün bu değerlendirmeler sonucunda kampüs alanı için bir yönetim modeli önerilmiştir. 

Keywords

Abstract

With computer technology and software developing day by day, significant progress has been made in Geographic/Urban Information systems applications all over the world. GIS technology provides the user with geographical, visual and statistical analyzes provided by maps. In this respect, GIS, which is different from other information systems, is mostly preferred by the public and private sectors in defining the situations that arise in the service field and in creating strategic plans by making future predictions, thanks to all the opportunities it provides. In this research, a pilot study was created with the "Campus Equipment Information System" (YEDBİS), which can be a part of the information system model and provide fast and reliable access to data. For this purpose, the Mosque, Educational Buildings, Administrative Buildings, Congress Center, Guest House, Parking Lot, Greenhouse Area, Sports Area (Open, Indoor), Social Activity Area (Student Life Center Building) and Lodging within the borders of Recep Tayyip Erdoğan University, Zihni Derin campus. The locations, material structures, physical properties, functions and damage status of the urban furniture in the surrounding area were determined, identification cards of the equipment were created and stored spatially in the GIS environment. These data will be beneficial in analyzing them for various purposes, making inquiries and obtaining new data. Additionally, as a result of all these evaluations, a management model was proposed for the campus area.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics