Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yapay Zeka Uygulamaları: Yönetici ve Öğretmen Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:48:45.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4625-4636
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapay zekâ uygulamalarındaki hızlı gelişme son yıllarda etkisini daha fazla göstermektedir. Tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de yapay zeka uygulamaları başarılı şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada eğitimde yapay zeka konusu yönetici ve öğretmen bakış açısından değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara ili Çankaya ilçesindeki devlet okullarında görevli yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya kolayda örneklem yöntemiyle seçilmiş 254 yönetici ve öğretmen katılmıştır. Araştırma verileri Google form aracılığı ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda yönetici ve öğretmenlerin demografik değişkenlerine göre yapay zeka tutumlarında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.

Keywords

Abstract

The rapid development in artificial intelligence applications has been more effective in recent years. As in all sectors, artificial intelligence applications have started to be used successfully in the education sector. In this study, the subject of artificial intelligence in education was evaluated from the point of view of administrators and teachers. In the scope of the study, descriptive survey model was used. The universe of the research consists of administrators and teachers working in public schools in Ankara province Cankaya district. 254 administrators and teachers, selected by convenience sampling method, participated in the research. Research data were collected via google form. The collected data were analyzed with the SPSS statistical program. As a result of the analysis, no significant difference was found in the attitudes of artificial intelligence according to the demographic variables of administrators and teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics