İşletmelerde Yatırım ( Kuruluş ) Planları İle İlgili İncelemeler ve Yatırım Planlarının Değerlendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2023-76
Number of pages: 4843-4850
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerde Yatırım ( Kuruluş ) Planlaması , Başlıca beş aşamadan geçilerek yapılır. Bunlar ; Yatırım Fikrinin Doğ -ması , Ön  -  Etüd , Ekonomik Etüd , Mali Etüd , Teknik Etüd , Proje Değerlendirme ve Karar Verme aşamalarıdır.Yatırım Fikri ; Tesadüfen ya da Sistematik Araştırmalarla doğabilir. Nicel  ve  nitel  bilgiler  yer  alır. Ekonomik Etüd ;Piyasa ( Pazar ) Araştırması , Kapasite Seçimi , Kuruluş yeri Seçimi , Konumluk Yer Seçimi , Organize Sanayi Bölgesi konuları yer alır. Teknik Etüd ; Yatırım Tutarının Hesabı , Teknoloji Seçimi vd. hususlar yer alır. Mali Etüdde ; Yatı -rımın Finansmanı , Öz – Sermaye  ve  İhtiyaç  halinde , Öz – Sermaye Dışı Finansmanın Planlanması  yer  alır. Proje Değerlendirmesinde ; Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler ( Rantabilite Oranı , Öz Sermaye -nin Karlılığı , Geri Ödeme Devresi Yöntemi ) ve  Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler ( İç Karlılık Oranı , Net Bu günkü Değer Yöntemi , Fayda  - Masraf  Oranı Yöntemi )  kullanılarak , Çıkan Sonuca göre , Karar Verilir.Yatırım Planlarının , başarılı  bir şekilde , uygulanabilmesi  için , nitel  ve  nicel  bilgilerin , kaynağından  ve sağlıklı  olarak  temin  edilmesi  ve  ve  verilerin , İstatistik kullanılarak , geleceğe  dönük  olarak projeksiyoların yapılmasıgerekir. Üretim, tüketim, nüfus, gelir, yaş, cinsiyet, ithalat ihracat bilgileri sağlanmalıdır. 

Keywords

Abstract

Investment  (  Institutional  ) Planning  in Business is made pay passing five stages. The stages , The Emergence of Investment Idea , Economic Study, Technical  Study , Financial Study , Evaluation Stages , The Ideas  of Investment ; may arise by Change or Through Systematic Research. Includes quantitative information. İn The EconomicStudy ; Market research , Capacity Selection , Organized İndustrial Zone , Subjects are included. Technical Study ; Calculation  Of İnvestment Amount , Technology Selection etc. Matters  are included . The Financial Stıdy ; İncludes The Planning Of Investment Financing , Equality  and  If needed , Non Equity Financing .  İn  The Evaluation  Of  The Investment Plan ( Project ) ; Using Methods that , Do not  take in to account ; The Time Value Of Money  ( Profit  -ably Ratio , Profitability of  Equity Capital , Payback Period )  and Methods to consider , The Time Value of Money (  Internal Rate of Return , Pure Present Value , Benefit Expense Ratio  ) , According  to The Results. İt is decided to make , The investment .For  the successful  implementation of investment plans qualitative , quantitative , information should  be obtained from the source and in a healthy way  data  should  be  made  prospectively using  statistics. Production  consumption , population , income , age , gender , export , import , information  should be provided .      

Keywords