Keman Çalgısına Yönelik Lisansüstü Araştırmalarda Konu Profili

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:48:03.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 4551-4554
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kısaca arama, aydınlanma süreci olarak tanımlanabilecek araştırma kavramı temelde, bir probleme güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistematik bir şekilde verilerin toplanması, toplanan verilerin analizi, yorumlanması, değerlendirilmesi ve raporlanması sürecidir. Bu süreçte bilimsel araştırmalar, üzerinde çalışılan alana yönelik kavramsal çerçevenin ve kuramsal temellerin oturtulması ile kuramsal modellerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenler ile araştırmada, ülkemizde keman çalgısına yönelik yapılmış olan lisansüstü araştırmaların konu profillerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ülkemizde keman çalgısı ile ilgili yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik olmak üzere geçmişten günümüze yapılmış olan ve ulaşılabilen tüm lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırma betimsel nitelikte ve nitel bir araştırmadır. İlgili verilere 2023 yılında Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) web sayfasında yer alan tez arşivi linki kullanılarak ulaşılmıştır. Buna yönelik olarak ilgili internet sitesinde bulunan ulusal tez merkezi sayfasındaki basit tarama seçeneği kapsamında keman başlığı anahtar kelime olacak şekilde giriş yapılmıştır. Bu yolla ulaşılan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik olmak üzere klasik müzik alanında yapılan toplam 396 adet lisansüstü tez konuları açısından incelenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda söz konusu lisansüstü araştırmaların, genel olarak 1986-2023 yılları arasında yapılmış olduğu, yüksek lisans tezleri kapsamında konu profillerinin çoğunluğunu Eser analizi, doktora tezleri kapsamında konu profillerinin çoğunluğunu Süreç inceleme, sanatta yeterlik tezleri kapsamında ise konu profillerinin çoğunluğunu Eser analizi yapan araştırmaların oluşturduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In short, the concept of research, which can be defined as the process of enlightenment, is basically the process of collecting data in a planned and systematic way, analyzing, interpreting, evaluating and reporting the collected data in order to search for reliable solutions to a problem. In this process, scientific research is of great importance in terms of establishing the conceptual framework and theoretical foundations for the area studied and developing theoretical models. For these reasons the research examines the subject profiles in graduate research on the violin in our country. The study group of the research consists of all the postgraduate theses that have been made from the past to the present and can be reached, including master's, doctorate and proficiency in art, related to the violin. The research is descriptive and qualitative. The relevant data were accessed using the thesis archive link on the Council of Higher Education (YÖK) website in 2023. A total of 396 postgraduate theses in the field of classic music, including master's, doctorate and proficiency in art, reached in this way, were examined in terms of their subjects. Three hundred ninety-six theses, including graduate, doctoral, and proficiency in art reached in this way, were examined in terms of their subjects. In line with the research findings, it was concluded that these graduate research were carried out between 1986-2023 in general, the majority of the subject profiles were work analysis within the context of postgraduate theses, the majority of the subject profiles were process analysis within the context of doctoral theses, and the majority of the subject profiles were work analysis within the context of proficiency in art.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics