Hibrit Multimoora Yöntemi ile Yönetici Performans Değerlendirmesi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:47:18.0
Language : İngilizce
Konu : İnsan Kaynakları Yönetimi
Number of pages: 4381-4393
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kargo işletmeleri, faaliyet gösterdikleri coğrafyada şubeler aracılığıyla yoğun fiziksel ve zihinsel emeğe dayalı süreçleri yürütmektedirler. Son yıllarda e- ticaretin giderek artması, bu işletmelerin önemini giderek artırmakta ve sektördeki işletmeler arasındaki rekabeti de yoğunlaştırmaktadır .Bu noktada kargo işletmelerinin her bir şube yöneticisinin performansıyla orantılı olarak şube performansları da kritik hale gelmektedir. Çalışmada bu noktadan hareketle bir kargo işletmesinin şube yönetici performans düzeylerinin belirlenmesi ve birbirleriyle karşılaştırılması amaçlamaktadır. Çalışma, Türkiye’de faaliyet gösteren bir kargo işletmesinin Ankara il merkezi sınırlarındaki dört şubede görev yapan yöneticilerin performansları bulanık mantık ve çok kriterli karar verme yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Yapılan literatür incelemesi neticesinde önem düzeyleri Bulanık DEMATEL yöntemiyle belirlenen yedi tane şube yöneticisi performans kriteri elde edilmiştir. Yöneticilerin performans sıralamaları ise tek değerli nötrosofik sayılara dayalı MULTIMOORA yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada üç karar verici tarafından yapılan değerlendirmelere göre performans değerlendirmesi tamamlanmıştır. Araştırma sonucunda şube yönetici performans değerlendirmesi için en önemli kriterin deneyim, en düşük öneme sahip kriterin ise eğitim düzeyi olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca dört şube yöneticisinden en iyi performansın ikinci şube yöneticisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Cargo businesses carry out processes based on intense physical and mental labor through branches in the geography they operate. The increase in e-commerce in recent years has gradually increased the importance of these businesses and intensified the competition between businesses in the sector. At this point, the branch performances of cargo companies become critical in proportion to the performance of each branch manager. From this point of view, this study aims to determine the branch manager performance levels of a cargo company and to compare them with each other. In the study, the performances of managers working in four branches of a cargo company operating in Turkey within the borders of Ankara city center were evaluated with fuzzy logic and multi-criteria decision-making methods. As a result of the literature review, seven branch manager performance criteria, whose importance levels were determined by the Fuzzy DEMATEL method, were obtained. The performance rankings of the managers were determined by the MULTIMOORA method based on single-valued neutrophic numbers. Performance evaluation was completed according to the evaluations made by three decision-makers in the study. As a result of the research, it was concluded that the most important criterion for branch manager performance evaluation is experience, and the least important criterion is education level. In addition, it was determined that the best performance among the four branch managers was the second branch manager.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics