Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesindeki Türkçe Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-74
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 17:26:52.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 4243-4254
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Türkçe öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) yeterliliklerini belirlemeyi ve bu yeterlilikler ile öğretmenlerin demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini Tekirdağ ilinin Çerkezköy ilçesinde görev yapan 111 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Direkci, Şimşek ve Ayvallı (2020) tarafından geliştirilen likert tipindeki "Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Veriler, SPSS-26 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve elde edilen bulgular T Testi ve ANOVA testiyle değerlendirilerek yorumlanmıştır. Araştırmada, Türkçe öğretmenlerinin TPAB ölçeği puanlarının cinsiyet, yaş, medeni durum ve mesleki kıdem değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Türkçe öğretmenlerinin TPAB ölçeği ortalamalarının genel olarak yeterli ve çok yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, TPAB yeterlilikleri ile cinsiyet, yaş ve mesleki kıdem arasında anlamlı farklar bulunurken, mesleki kıdem değişkeni açısından anlamlı sonuçlar elde edilememiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed to determine the Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) competencies of Turkish language teachers and examine the relationship between these competencies and teachers' demographic characteristics. The study included a sample of 111 Turkish language teachers working in Çerkezköy, Tekirdağ during the 2022-2023 academic year. Data were collected using the "Technological Pedagogical Content Knowledge Scale" developed by Direkci, Şimşek, and Ayvallı (2020), which is a Likert-type scale. The collected data were analyzed using SPSS-26 software, and the findings were interpreted based on the results obtained from t-tests and ANOVA tests. The study found that Turkish language teachers' overall scores on the TPACK scale were generally sufficient and very sufficient. Significant differences were found in TPACK competencies based on gender, age, and years of teaching experience, while no significant differences were observed in terms of teaching experience.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics