Grotesk Figürlerin Politik Kullanımının Bir Örneği Olarak J. J. Grandville’nin Les Métamorphoses Du Jour Eseri

Author:

Year-Number: 2023-74
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 17:26:41.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 4371-4380
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, J. J. Grandville'in eseri Les Métamorphoses du Jour'daki grotesk figürlerin politik önemini incelemektedir. Grotesk kavramı, görsel sanatlar içinde köklü bir sanatsal ifade biçimi olarak, zamansal ve kültürel sınırları aşarak geleneksel normları sorgulamak ve derin duygusal tepkiler uyandırmak için kullanılagelmiştir. Antik uygarlıklardan günümüz toplumlarına kadar, sanatçılar ve yazarlar, rahatsız edici estetikleri ve sembolik imgeleri ustaca kullanarak, toplumsal tabularla yüzleşmek, otoriteyi sorgulamak ve derin düşüncelere yol açmak için groteski etkin bir biçimde kullanmışlardır. Zıt öğelerin birleşimi, abartılı formlar ve gerçekliğin çarpıtılmasıyla karakterize edilen grotesk, görsel bir araç olarak, duygusal tepkiler uyandırma, eleştirel sorgulamaları kışkırtma ve güzellik ile dehşet arasındaki sınırları bulanıklaştırma konusunda önemli bir rol oynar.

  1. yüzyılda yayımlanan Les Métamorphoses du Jour, Jean-Ignace-Isidore Gérard, yani Grandville tarafından hazırlanan bir dizi hiciv içeren illüstrasyonlarla groteskin politik yorum bağlamında çarpıcı bir betimlemesini sunmaktadır. Seçilen illüstrasyonların analizi aracılığıyla, bu makale Grandville'in grotesk figürleri aracılığıyla ilettiği altta yatan sosyo-politik mesajları aydınlatmayı ve eserinin döneminde güçlü bir hiciv ve eleştiri aracı olarak nasıl işlev gördüğünü açıklamayı amaçlamaktadır. 19. yüzyıl sanatındaki Les Métamorphoses du Jour eserinin önemi ve etkisini inceleyerek, bu akademik metin, illüstrasyonlarda yer alan temaları, tarzı ve sosyo-politik yorumu kapsamlı bir şekilde araştıracaktır.

Maalesef, Les Métamorphoses du Jour ile ilgili Türkçe kaynaklarda henüz bir araştırmaya rastlanmamıştır. Mevcut yabancı dil kaynaklarının çoğunluğunun Fransızca olduğu gözlemlenmiştir, bu da Grandville'in eserinin uluslararası etkisini ve grotesk sanat alanındaki sürekli önemini vurgular.

Keywords

Abstract

This research explores the political significance of grotesque figures as depicted in J. J. Grandville's seminal work, Les Métamorphoses du Jour. The concept of grotesque, as a sophisticated artistic expression within the visual arts, transcends temporal and cultural boundaries to challenge conventional norms boldly and evoke profound emotional responses. Throughout history, from ancient civilizations to contemporary societies, artists and writers have adeptly employed the disturbing aesthetics and symbolic imagery of the grotesque as a powerful means to confront social taboos, question authority, and provoke profound contemplation. Characterized by the fusion of contrasting elements, exaggerated forms, and distorted reality, the grotesque assumes a significant role as a visual tool capable of eliciting emotions, inspiring critical inquiry, and blurring the boundaries between beauty and horror. Published in the 19th century, Les Métamorphoses du Jour provides a compelling portrayal of the grotesque within a political context, conveyed through a series of satirical illustrations meticulously crafted by Jean-Ignace-Isidore Gérard, also known as Grandville. Through a meticulous analysis of carefully selected illustrations, this article endeavors to shed light on the underlying socio-political messages conveyed by Grandville's grotesque figures and elucidate how his work functioned as a potent instrument of satire and critique during its era. By examining the significance and impact of Les Métamorphoses du Jour in 19th-century art, this academic text thoroughly explores and elucidates the themes, style, and socio-political interpretations encapsulated within these captivating illustrations. Regrettably, no existing research on Les Métamorphoses du Jour has been found in Turkish sources. The majority of available foreign language sources are in French, signifying the international impact of Grandville's work and its enduring relevance in the realm of grotesque art.

Keywords