İlkokula Yeni Başlayan Geçici Koruma Statüsündeki Göçmen Öğrencilerin Okuma Yazma Öğrenme Sürecinde Yaşadığı Zorluklar

Author :  

Year-Number: 2023-73
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-28 17:28:21.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 4035-4044
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıfında geçici koruma statüsündeki göçmen öğrencisi bulunan birinci sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma sürecinde yaşadıkları zorlukları belirlemek, geliştirdikleri çözüm önerilerini ve bu süreçteki rollerini incelemektir. Nitel modelde desenlenen araştırma için görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma grubu sınıfında geçici koruma statüsünde göçmen öğrencisi bulunan 2 devlet okulundan 10 birinci sınıf öğretmeni ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler için yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. Çalışma verileri 2023 yılında toplanmıştır. Öğretmenlerden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle irdelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, geçici koruma statüsündeki göçmen öğrencilerin nitelikli bir okuma yazma sürecinden geçmelerine engel teşkil edecek bazı sorunlar ile karşılaştıkları belirlenmiştir. Birinci sınıf öğretmenleri geçici koruma statüsündeki göçmen öğrencilerin okuma yazma sürecinde karşılaştıkları en büyük problemin dil problemi olduğu, öğrenci ve velileriyle iletişim kurmada sorun yaşadıkları, eğitim ortamlarının ve öğrencilerin imkanlarının yetersiz olduğu görülmüştür. Karşılaşılan sorunların ortadan kalkması ve geçici koruma statüsündeki göçmen öğrencilerin okuma yazma sürecinde daha başarılı olması için bazı çözüm önerileri getirilmiştir. Bu önerilerden bazıları öğrencilere birinci sınıfa başlamadan önce dil eğitimi verilmesi, öğrencilerin sosyalleşmesi için belirli çalışmalar yapılması ve uzun vadeli planlamalar yapılması olarak sıralanabilir.

 

Keywords

Abstract

The purpose of this training is to specify the difficulties experienced by first grade teachers who have immigrant students under temporary protection status in the first literacy process  and to analyzne the solution proposals they have developed and their roles in this process. The interview method was preferred for the research designed in the qualitative model. The study group consists of ten first grade teachers from two public schools with immigrant students under temporary protection status in their class. A semi-structured observation form was used for the interviews. The data obtained from the teachers were examined with the descriptive analysis method. According to the findings of the research, it has been determined that immigrant students in temporary protection status have some problems that will prevent them from going through a qualified literacy process. According to the findings of the research, it has been determined that immigrant students in temporary protection status have some problems that will prevent them from going through a qualified literacy process. The first grade teachers stated that the biggest problem faced by these students in the literacy process is the language problem. Additionally, these teachers also stated that they have problems in communicating with the students and their parents, and that the educational environment and opportunities of their students are inadequate. Some solution suggestions are presented in order to eliminate the problems encountered by immigrant students under temporary protection status in the literacy process and to make these students more successful. These suggestions can be listed as providing language education to students before they start the first grade, working on socializing students and creating long-term plans.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics