Cumhuriyet Tarihinden İtibaren Teknolojik Gelişmelere Bağlı Olarak Uzay Bilimleri ve Astronomi Eğitiminin Fen Bilimleri Dersindeki Yeri

Author:

Year-Number: 2023-73
Number of pages: 3986-3999
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Astronomi ve uzay bilimlerinin incelenmesi, diğer disiplinlerle yakından iç içedir. Matematik, fizik ve diğer çeşitli bilim dallarının gelişmesinde de büyük önem taşımaktadır. Gelişmekte olan ve gelişmiş birçok ülke, eğitim müfredatlarında Dünya’nın oluşması, uzay, evren, yıldızlar ve gezegenler gibi astronomi konularına yer vermektedir. Ülkemizde astronomi ve uzay bilimleri ortaokul müfredatında önemli konular olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, ülkemizde Cumhuriyet döneminden itibaren özellikle 1924, 1931, 1938, 1949, 1977, 1992, 2000, 2005, 2013 ve 2018 yıllarında uygulanan ve uygulanmakta olan 6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri öğretim programlarının karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak için ilgili alan yazının kapsamlı bir incelemesi yapılmıştır. Doküman analizi yöntemi kullanılmış ve elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Bulgular tablolar halinde sunulmuş ve 2018 Fen Müfredatı temel alınarak karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. Araştırmada, sonraki her müfredatın bir öncekinin üzerine inşa edildiği tespit edilmiş ve son yıllarda uygulamaya konulan müfredatlarda astronomi ve uzay bilimlerine büyük önem verildiği tesbit edilmiştir. Öğrencilere ilköğretim yıllarında temel uzay bilimi ve astronomi bilgisi vermenin öneminin giderek artan bir kabulü vardır ve bu alandaki seçmeli olan derslerin lise öğrencilerinin de gelişimini desteklemek amacıyla ortaöğretim düzeyinde zorunlu derslere dahil edilmesi önerilmiştir.

 

Keywords

Abstract

The study of astronomy and space sciences is closely intertwined with other disciplines. It is also of great importance in the development of mathematics, physics and various other sciences. Many developing and developed countries include astronomy topics such as the formation of the Earth, space, universe, stars and planets in their education curricula. In our country, astronomy and space sciences are accepted as important subjects in secondary school curriculum. The aim of this study is to comparatively examine the 6th, 7th and 8th grade science curricula that have been implemented in our country since the Republican period, especially in 1924, 1931, 1938, 1938, 1949, 1977, 1992, 2000, 2005, 2013 and 2018. In order to achieve this aim, a comprehensive review of the relevant literature was conducted. Document analysis method was used and the data obtained were subjected to descriptive analysis. The findings were presented in tables and discussed comparatively based on the 2018 Science Curriculum. In the research, it was determined that each subsequent curriculum was built on the previous one, and it was determined that astronomy and space sciences were given great importance in the curricula implemented in recent years. There is a growing recognition of the importance of providing students with a basic knowledge of space science and astronomy in the primary years and it is suggested that elective courses in this area should be included in compulsory courses at the secondary level to support the development of high school students.

 

Keywords